Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 2/10/2023 15:36:09

Comunicació prèvia de primera ocupació i retorn d'avals

Àmbit | Urbanisme

És la comunicació prèvia a l'Ajuntament que efectua la persona titular de la llicència d'obres, tal com preveu l'article 187 de la Llei d'Urbanisme i que permet comprovar l’acabament de les obres i el fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

Simultàniament s'acordarà el retorn dels avals dipositats i l'atorgament de llicència de gual en el cas que n'hi hagi.

 

Qui ho pot sol·licitar | El titular de la llicència d'obres majors o un representant degudament autoritzat.
Quan es pot sol·licitar | La comunicació de primera ocupació l'han de realitzar els interessats dins del mes següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes, l'obra es considera acabada quan el facultatiu director lliura un certificat en el qual s'acredita, i abans de la data de caducitat de la llicència d'obres majors.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria de Planificació (Urbanisme)
  • Per a presentació de documentació: Servei d'Atenció Ciutadana
Documentació |

Cal aportar el formulari de Comunicació prèvia de primera ocupació i retorn d'avals, correctament omplert, adjuntant (a la part dreta es pot trobar el model):

  • Certificat final d’obres emès pel tècnic i visat (original).
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Plànols de les modificacions introduïdes, respecte la llicència concedida (en cas que n’hi hagi).
  • Fotocòpia model 900D, presentat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Documentació acreditativa d’alta o variació de la finca a efectes d’IBI).
  • Certificat de recepció de residus de la construcció (original).

 

Cost |

Un cop realitzat el certificat, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Informació legal | - Pla General d'Ordenació de Castellar del Vallès.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40