Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud prestació social Casal d'Estiu 2020

Àmbit | Benestar social

Tràmit adreçat a unitats familiars amb infants i adolescents empadronats a Castellar del Vallès que s’inscriguin a qualsevol de les propostes adherides al projecte “Activitats d’estiu 2020. Un estiu enriquit” i que no superin el llindar de renda determinat per les bases.

En funció dels ingressos familiars, s’atorgaran subvencions durant un màxim de cinc setmanes i en tres trams diferenciats:

 • el 30% de la quota d’inscripció al casal, amb una aportació per infant/adolescent no superior a 40 euros a la setmana
 • el 60% de la quota d’inscripció al casal, amb un import per infant/adolescent no superior a 50 euros a la setmana
 • el 90% de la quota d’inscripció al casal, amb un import per infant/adolescent no superior a 60 euros a la setmana

També es podran sol·licitar ajuts de menjador dels casals d’estiu amb l’import del percentatge que correspongui, d’un màxim de 30 euros a la setmana per participant

 

Qui ho pot sol·licitar | L’edat dels menors beneficiaris dels ajuts serà d'1 a 17 anys.
Quan es pot sol·licitar | Del 8 al 19 de juny de 2020
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit”, omplir la instània genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'idCAT Mòbil o Certificat Digital admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

@ TRAMITAR
Presencial |

Demanant cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviaajutssocials

Documentació |

Cal presentar:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Annex amb les dades de la inscripció a la entitat, signat per l’entitat i pel pare/mare o tutor.
 • Document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que signa la sol·licitud.
 • Document de cessió de crèdit signat per l’entitat organitzadora.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar (a adjuntar per part de l’Ajuntament).
 • Documents acreditatius dels ingressos de gener a maig 2020  de totes les persones majors de 16 anys que integren la unitat familiar (progenitors i fills/es).  En el cas de pensionistes, certificat de la quantia de la pensió.  En el cas de persones que desenvolupen treball per compte pròpia (autònoms), fotocòpia de l’autoliquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del darrer any.  En el cas de persones en situació d’atur o que no perceben ingressos, document acreditatiu on es consigna si perceben subsidi d’atur (quantia de gener a maig 2020) o que no perceben cap tipus de prestació econòmica.
 • Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés que percebin els membres  de la unitat familiar.
 • En cas de no poder acreditar cap de els circumstàncies contemplades en els punts anteriors, caldrà declarar responsablement els ingressos percebuts durant els mesos de gener a maig de 2020.
 • Últim rebut de pagament de la hipoteca o de la renda de lloguer, en el seu cas, de l’habitatge que constitueix el domicili de residència del/de la menor per a qui es sol·licita l’ajut.
 • Documentació acreditativa, si és el cas, que la persona menor es té en acolliment.
 • Document acreditatiu de les pensions per aliments per infants  percebudes pels progenitors en virtut de decisions judicials.
A tenir en compte |

 • Les persones interessades a sol·licitar l’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat organitzadora de l’activitat, a partir de la data indicada, a la qual es volen inscriure i formalitzaran la preinscripció sense abonar cap quantitat a compte.

 • El departament de Serveis Socials revisarà i resoldrà les sol·licituds presentades i ho farà saber a cada interessat via e-mail o trucada telefònica.

 • En el cas que sigui denegada, rebrà la informació provisional que es notificarà degudament posteriorment.

 • Abans d’iniciar l’activitat del Casal d’estiu, les persones beneficiàries d’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat gestora i formalitzaran la inscripció a l’activitat. Segons el sistema que estableixi cada entitat, l’usuari abonarà la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat.

 • Aquest import serà pagat directament a l’entitat organitzadora de l’activitat. A aquests efectes, el representant legal de la persona menor beneficiària de l’ajut signarà un document de cessió de crèdit a aquesta entitat organitzadora de l’activitat.

 • Les persones beneficiàries que cursin baixa del casal d'estiu i hagin gaudit d'ajut econòmic, hauran de retornar l'import a l'ajuntament excepte en els casos que puguin acreditar que la baixa ha estat motivada per causes de força major amb malaltia i que l'entitat organitzadora de l'activitat no li ha retornat la quantitat abonada.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40