Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

31 de gener: data límit per sol·licitar alguns dels principals ajuts fiscals del 2019

Dimecres 9 de gener de 2019

El 31 de gener és la data en què finalitza el termini per sol·licitar alguns dels principals ajuts fiscals de què disposa l’Ajuntament de Castellar del Vallès aquest 2019: concretament, les reduccions de la taxa per recollida de residus, les bonificacions de l’impost de vehicles per raons ambientals i la subvenció de l’Impost de Béns Immobles per a famílies monoparentals.

Ajuts a persones amb rendes baixes

Pel que fa a la taxa per recollida de residus, les reduccions poden estar vinculades a diferents aspectes. D’una banda, es pot accedir a una reducció d’entre el 25 i el 100% del rebut segons els ingressos de la unitat familiar. En aquest cas, es pren com a valor de referència l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que en l’actualitat està fixat en 7.519,59 euros anuals (incloent les pagues extraordinàries). Per saber si es té dret a accedir a l’ajut, els ingressos no han de superar aquest import multiplicat per 1,10 i per una altra xifra que va en funció del número de residents a la llar familiar.

Els beneficiaris d’aquesta reducció accedeixen automàticament a una altra subvenció de 150 euros vinculada a l’Impost de Béns Immobles, sempre que siguin propietaris de l’habitatge d’empadronament o llogaters que en el seu contracte d’arrendament tinguin l’obligació de pagar aquest tribut. Igualment, també poden gaudir directament d’una reducció del rebut de l’aigua, sempre que siguin titulars del contracte de subministrament. Aquest darrer ajut consisteix en una bonificació del 90% en el primer i segon tram de consum, a les quotes fixa i de conservació de comptadors i escomeses i a la taxa de clavegueram, a més d’una bonificació del 25% en el tercer i quart tram de consum.

Per accedir a tots tres ajuts, cal presentar una única sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicat a El Mirador, abans del 31 de gener. Els sol·licitants hauran de ser els propietaris o llogaters de l’habitatge d’empadronament i titulars del rebut d’escombraries.

Ajuts per comportaments ambientalment responsables

El 31 de gener també és la data límit per sol·licitar la bonificació de la taxa de residus de totes aquelles persones que duen a terme l’autogestió de la fracció orgànica, mitjançant el compostatge casolà. Una vegada feta la sol·licitud, els serveis de medi ambient inspeccionen la instal·lació i emeten un informe que, en cas de ser favorable, dona dret a una reducció del 20%. L’habitatge on es du a terme el compostatge ha de ser el domicili habitual del sol·licitant. La instal·lació ha d’estar en condicions i no causar ni molèsties al veïnat ni generar problemes higiènics.

Dins l’apartat dels ajuts adreçats a persones ambientalment responsables també cal destacar que la reducció de la taxa de residus per ús de la Deixalleria s’aplica d’ofici des de l’any 2015, ja que l’Ajuntament disposa d’un sistema automatitzat de control de les aportacions que es duen a terme. Així, si durant el 2018 es van acreditar entre 5 i 9 aportacions a la Deixalleria, la reducció al rebut de 2019 serà del 10%, mentre que arribarà al 20% si es van fer 10 o més aportacions anuals a la instal·lació. Cal dir també que la reducció serà com a màxim del 30% en els casos de les persones que tinguin dret simultàniament a accedir als ajuts per ús de la Deixalleria i per autogestió de la fracció orgànica.

D’altra banda, també fins al 31 de gener es poden sol·licitar les bonificacions de  l’Impost sobre vehicles en tots els casos vinculats a temes ambientals. Així, accedeixen a una rebaixa del 50% de la quota de l’impost tots els vehicles elèctrics o que utilitzin com a combustible biogas, gas natural, comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals. També accedeixen a bonificacions del 50% els vehicles que emeten entre 120 i 130 grams de CO2 per quilòmetre i del 75% els que emeten menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre. En aquests ajuts no s’inclouen els vehicles que utilitzin biodièsel. La sol·licitud s’ha de dur a terme una vegada i, un cop concedida, s’aplica d’ofici en els anys posteriors.

Dins l’àmbit mediambiental, els comerços també poden sol·licitar fins al 31 de gener les reduccions de la quota per la utilització de bosses biodegradables reutilitzables per a la seva entrega al consumidor final. En aquest cas, la reducció és del 10% de la quota.

Ajuts per a famílies monoparentals

Finalment, el 31 de gener també finalitza el termini per a l’atorgament de subvencions per a suport de les famílies monoparentals per a l’any 2019.  En aquest cas, es pot obtenir un descompte d’entre el 5 i el 50% del rebut de l’IBI en funció del valor cadastral de l’habitatge. Com a requisits per accedir-hi, cal estar empadronat al municipi, ser titular de l’habitatge que constitueix domicili habitual, estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya, i no tenir deutes tributaris amb l’Ajuntament.

Aquest mateix ajut es concedeix a famílies nombroses, però en aquest cas el termini de sol·licitud s’allarga fins al 2 de juliol de cada exercici i és d’aplicació automàtica als propietaris/àries que hagin presentat la sol·licitud en un exercici anterior i que tinguin el carnet de família nombrosa vigent a 1 de gener del mateix any.

Presentació de sol·licituds

En tots els casos, la presentació de sol·licituds es pot fer al registre general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicat a El Mirador. També es pot presentar electrònicament a la pàgina web del mateix organisme: https://orgtn.diba.cat/.

Per a més informació podeu consultar l’apartat www.castellarvalles.cat/ajutsfiscals.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40