Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L’Ajuntament va concedir el 2018 un total de 3.694 ajuts fiscals per un import global de 311.000 euros

Divendres 18 de gener de 2019

La xifra de bonificacions, exempcions i subvencions d’impostos i taxes s’ha incrementat un 5,26% respecte el darrer any

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va concedir el 2018 un total de 3.694 ajuts  emesos a la ciutadania d’acord amb els principals ajuts recollits a les ordenances fiscals. L’any passat, el nombre de beneficiaris va augmentar en 126 respecte l’any anterior, el que suposa un increment de gairebé el 3,5%.

Segons dades facilitades per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i per les regidories de Finances i Govern Obert, l’import total de les principals subvencions, bonificacions i exempcions d’impostos i taxes municipals va ascendir a 311.000 euros, 15.000 euros més que l’any 2017 (+5,26%).

La distribució dels ajuts fiscals 2018 agrupats per categories és la següent:

Concepte

Ajuts concedits

Import total

Ajuts a persones amb rendes més baixes i menys poder adquisitiu (IBI, residus i aigua)

451

62.773,00 €

Altres ajuts vinculats a l'IBI (famílies nombroses i monoparentals)

246

33.003,57 €

Reducció de la tarifa d'Escoles Bressol Municipals

53

16.053,58 €

Ajuts a les persones ambientalment responsables

1.673

56.492,92 €

Ajuts política d'habitatge

94

14.833,59 €

Ajuts fiscals a empreses

144

41.866,36 €

Total altres ajuts Impost de Vehicles

1.033

86.220,36 €

TOTAL AJUTS FISCALS 2018

3.694

311.243,38

Rendes baixes

Els 451 ajuts a persones amb rendes més baixes i menys poder adquisitiu van sumar pràcticament 63.000 euros. Dins d’aquest apartat destaquen les subvencions de suport a persones amb escassa capacitat econòmica, que es van atorgar a 151 unitats familiars, el que va suposar un import bonificat global de 22.650 euros. La quantia de l’ajut per aquest concepte, que es descompta del rebut de l’IBI, és de 150 euros per cada rebut.

D’altra banda, es van concedir 162 reduccions de la taxa de residus d’entre el 25 i el 100% del rebut, segons el nivell d’ingressos de la unitat familiar, i per un import total de 20.706 euros. Concretament, 128 titulars han rebut una bonificació del 100% del rebut, mentre que els 34 restants les han rebut del 75%, el 50% o el 25% del seu import total.

A aquests ajuts cal sumar-hi la reducció de la tarifa de l’aigua per a persones amb escassa capacitat econòmica. Els beneficiaris d’aquesta reducció són els mateixos que tenen dret a la reducció universal de la taxa de residus, sempre que el sol·licitant sigui també titular del contracte domèstic del subministrament. L’empresa Sorea ha aplicat aquesta reducció a un total de 107 usuaris del servei per un import d’11.325 euros.

Cal afegir que 31 usuaris del servei han estat beneficiaris del fons social creat pel conveni entre l’Ajuntament i SOREA amb l’objectiu de cobrir els rebuts impagats de persones vulnerables. L’any passat es van destinar prop de 8.092 euros a aquest fons, import que gairebé dobla el destinat l’any 2016.

Altres ajuts vinculats a l’IBI

També van ser beneficiàries un total de 208 famílies nombroses que van veure retornat entre el 5 i el 50% del rebut de l’IBI, en funció del valor cadastral de l’habitatge, i per un import total de 27.906 euros.

A més, 38 famílies monoparentals de la vila van gaudir de la subvenció d’entre el 15 i el 50% de la quota íntegra de l’IBI, el que ha suposat una bonificació global de 5.097 euros.

Finalment, 94 propietaris que tenen un habitatge que no utilitzen com a domicili habitual i l’han posat a lloguer a través de l’Oficina Local d’Habitatge van obtenir una subvenció del 50% de la quota íntegra de l’IBI. En aquest cas, l’import total bonificat va ascendir als 14.834 euros.

Reducció de la tarifa d’Escola Bressol Municipal

D’altra banda, el 2018 va ser el tercer any d’aplicació de la reducció del preu públic per a la prestació del servei d'Escola Bressol Municipal. L’any passat es van aprovar 53 sol·licituds per valor de més de 16.000 euros. Aquests ajuts han estat aplicats a través dels Serveis Socials d’Atenció Primària (10 ajuts) o bé per sol·licituds realitzades per famílies nombroses (24 ajuts), famílies monoparentals (2 ajuts), famílies amb més d’un fill matriculat a l’escola bressol (5 ajuts) o famílies amb escassa capacitat econòmica (12 ajuts).

Premi als comportaments ambientalment responsables

Un altre lloc destacat mereixen els ajuts adreçats a persones ambientalment responsables, que sumen un import de gairebé 56.493 euros, distribuïts en 1.673 rebuts. D’aquests, 1.244 corresponen a les bonificacions del 10% o del 20% de l’import del rebut de la taxa d’escombraries segons el número d’aportacions particulars a la Deixalleria municipal per un valor total de pràcticament 30.000 euros.

També destaquen les 14 reduccions del 20% de la taxa obtingudes per l’autogestió en l’habitatge de la fracció orgànica de residus. A aquestes s’han de sumar 22 bonificacions del 30% de l’impost concedides a famílies que han sol·licitat la reducció de la taxa per l’ús de la deixalleria i per l’ús de compostadors.

Pel que fa a l’impost de vehicles, les bonificacions per raons ambientals van ser 393 i un import de pràcticament 25.567,74 euros. En aquest bloc s’inclouen les bonificacions per a vehicles que emeten menys de 130 grams de CO2 per quilòmetre, els vehicles elèctrics o els que utilitzen biogas com a combustible, entre d’altres.

Ajuts fiscals a empreses

L’Ajuntament també va deixar d’ingressar 37.440 euros corresponents a la no aplicació de la taxa d’activitats per a empreses, d’acord amb la mesura impulsada amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica. L’any 2018 la Finestreta Única Empresarial va tramitar un total de 79 sol·licituds de llicències per a nous establiments industrials, comercials o de serveis, canvis de nom, modificacions, ampliacions o trasllats d’activitats ja existents o altres tràmits complementaris. L’estalvi mig per a les empreses és de 474 euros per tràmit.

D’altra banda, 65 establiments comercials van veure reduir l’import de la taxa de residus per les aportacions a la deixalleria l’any 2018. Això ha suposat un estalvi total per a aquestes empreses de prop de 4.426 euros.

Impost de Vehicles

Finalment, l’Ajuntament ha bonificat uns altres 1.033 rebuts de les quotes de l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per una suma total de 86.220 euros. Aquest import correspon majoritàriament a l’exempció de l’impost per a persones amb mobilitat reduïda (el 63%). L’altre 37% correspon a les bonificacions per a vehicles històrics o amb antiguitats superiors a 25 i 40 anys o els agrícoles, entre d’altres.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40