Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Situacions

Matriculació escolar

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matriculació dels infants i joves amb edat escolar als centres escolars en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, artístics, d'esports, de formació professional, artístics o de formació de persones adultes.

La preinscripció és l'acte de sol·licitar l'admissió per obtenir una plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada) i s'ha de fer durant els dies que es fixen oficialment.

La matriculació és l'acte de confirmar que es vol la plaça que ha estat assignada i s'ha de fer durant els dies que es fixen oficialment.

Tant el procés de preinscripció com el de matriculació estan gestionats i supervisats per la secció d'Inspecció dels Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En el cas del nostre municipi aquesta tasca es fa amb la participació de la Regidoria d'Educació.

Per aquest motiu entre els mesos de gener i març de cada any el Departament aprova les normes reguladores i el calendari que temporalitza cada procés, mitjançant una resolució que és publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els ajuntaments i els centres escolars disposen d'aquesta informació i la faciliten a les famílies interessades amb el temps suficient per poder decidir el centre a escollir abans de començar tot el procés. A aquesta informació s'adjunta el certificat de convivència de l'infant o jove.

Paral·lelament els centres decideixen si fan jornades de portes obertes perquè les famílies puguin visitar-los abans de la preinscripció i se'n fa la difusió. Encara que no en facin, els equips directius atenen igualment atenen aquelles consultes telefònicament o presencial.

Durant el primer trimestre el Departament publica el decret per a portar a terme la preinscripció. Poden formalitzar la sol·licitud totes:

  • Les famílies amb infants en edat d'escolarització a una escola bressol.
  • Les famílies amb infants que durant l'any natural compleixen els 3 anys.
  • Les famílies amb alumnes que estan acabant el 6è curs d'educació primària.
  • Les famílies amb infants i/o joves escolaritzats i que volen fer un canvi de centre.
  • Aquell alumnat que vol inscriure's en els altres ensenyaments descrits.

La sol·licitud es pot descarregar directament de www.gencat.cat o demanar-la als centres escolars.

S'ha de retornar complimentada i amb la documentació requerida al centre escolar escollit en primer lloc; tot i que la resolució del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya estableix que els ajuntaments també poden ser receptors d'aquesta sol·licitud, és preferible fer-ho al centre escolar perquè així des d'allà ja es fa una primera entrevista amb la família.

Passat el període de preinscripció les famílies sol·licitants han d'esperar que cada centre informi del resultat de cada fase, d'acord amb el calendari aprovat pel Departament, i fins que definitivament queden assignades les places disponibles.

Cap al mes de juny les famílies han de formalitzar la matriculació al centre escolar on ha estat assignat l'infant o jove.

Per a qualsevol dubte, durant tot el procés la Regidoria d'Educació informa i en el cas que sigui necessari, adreça la consulta a Inspecció.

Matrícula oberta

Quan ha finalitzat el període de preinscripció, la família interessada ha de sol·licitar plaça escolar directament a la Regidoria d'Educació, que la notificarà a Inspecció del Departament d'Educació.

Aquesta nova sol·licitud serà considerada fora de termini i no es podrà resoldre fins que finalitzi tot el procés d'assignació de places a les sol·licituds formalitzades durant la preinscripció. D'aquesta mateixa manera es resoldrà qualsevol altra sol·licitud presentada durant l'estiu i durant el curs escolar, fins al mes d'abril de l'any següent (veure apartat "Incorporació al llarg del curs").

Les sol·licituds presentades a partir del mes d'abril són considerades fora de termini del procés de preinscripció i s'assignen per al curs que comença el setembre següent.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40