Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Situacions

Preinscripció i criteris de prioritat

La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar, entre el 3 i el 14 de maig de 2010, per mitjà del formulari que podreu trobar quan el departament d’educació ho publiqui i en els següents llocs:

-          Oficina habilitada per aquest tràmit durant el període de la preinscripció situada al c/ Torras, s/n ( antiga regidoria d’esports).

-          Ajuntament de Castellar del Vallès, Passeig Tolrà, 1

-          Regidoria d’Educació, c/ Portugal 2. Telèfon: 93-714 40 40

-          Pàgina web del municipi www.castellarvalles.cat

-          Pàgina web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat

 

Només podeu presentar un formulari per alumne o alumna per a les escoles bressols municipals de Castellar, on podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en els dos centres. Tingueu en compte que si presenteu més d'un formulari, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre.

 

Criteris de prioritat i els punts de cadascun són els següents:

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen per ordre, els criteris de prioritat: primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris i el barem de punts que tenen associat permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació es resoldran a través de sorteig de places.

 

Criteris Generals

Puntuació

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen 

 

 

40 punts

Quan el domicili habitual és el municipi de Castellar del Vallès

30 punts

Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins el municipi de Castellar del Vallès

 

 

20 punts

Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció

 

 

 

10 punts

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans:

Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%

 

 

 

 

10 punts

Criteris Complementaris

Puntuació

Família nombrosa o monoparental:

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental

 

 

 

15 punts

Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna:

Pel fet que l'alumne o l'alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic

 

 

 

 

10 punts

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40