Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Planejament

La pàgina s'ha generat el 21/07/2019 11:24:55

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El planejament urbanístic és un conjunt d'instruments d'ordenació i classificació del territori i de regulació del seu ús. En l'àmbit local, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fixa l'ordenació integral del territori del municipi. Es tracta d'un instrument que classifica el sòl, defineix els elements fonamentals per a l'ordenament urbanístic i estableix les normes per al seu desenvolupament i execució, així com un període de vigència.

El desenvolupament del POUM s'articula a través d'un conjunt d'instruments de planejament com són els plans parcials d'ordenació, plans de millora, els programes d'actuació urbanística o els plans especials, entre d'altres. A més, el planejament s'ha d'ajustar a les normes que, en matèria d'ordenació del territori, dicti el planejament territorial d'àmbit estatal o autonòmic.

El procés de revisió del POUM de Castellar del Vallès va tenir lloc entre el 2011 i el 2016.

L'aprovació definitiva del text refós vigent data del 30 de novembre de 2016 i correspon a la revisió del planejament aprovat l'any 1999.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40