Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 3/03/2024 19:41:17

Sol·licitud subvencions per a la contractació de persones desocupades, any 2023

Àmbit | Economia i hisenda, Empresa, Ocupació

Sol·licitud de subvenció universal a la que hi podran optar totes les empreses, amb centre de treball a Castellar del Vallès, que acompleixin els requisits sol·licitats i que vol incentivar la contractació i sobretot el perllongament d’aquestes contractacions.

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits següents:

a) Ser titulars d’una activitat econòmica i tenir un centre de treball ubicat en el terme municipal de Castellar del Vallès.

b) No hagin efectuat acomiadaments de treballadors/res, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció.

c) No hagin contractat en els últims 12 mesos a la persona proposada per a la contractació subvencionada.

f) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

g) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

h) No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui ho pot sol·licitar | Empreses, amb centre de treball a Castellar del Vallès
Quan es pot sol·licitar |

- El termini per a presentar les sol·licituds de subvenció s'inicia el dia 24 de novembre i finalitza el dia 8 de desembre de 2023, inclusivament. Un cop s'ha acomplert el termini de la contractació, objecte de sol·licitud, tot i que caldrà gestionar l’oferta de treball abans amb la borsa de treball de l’Ajuntament.

- Els contractes objecte de subvenció han d’haver-se formalitzat a partir del 1 de gener de 2022 fins el 8 de juny de 2023.

per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Per demanar informació de forma presencial al servei, cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviafue

Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta, aportant la documentació necessària
  • Formulari normalitzat de dades del compte corrent on transferir la subvenció (model annex)
  • Document de declaració del treballador que està empadronats a Castellar del Vallès, signat pel treballador (model annex)
Termini legal |

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos.

A tenir en compte |

En el cas que en el moment de concedir-se la subvenció s’hagi esgotat el crèdit pressupostari destinat a aquest efecte, l’ordre de pagament s’expedirà a càrrec del pressupost de l’any següent.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40