Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Seu electrònica

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 14:24:49

Política de protecció de dades personals

L'Ajuntament de Castellar del Vallès i d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, es compromet a respectar amb absoluta i estricta confidencialitat la privadesa de les vostres dades, amb els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent i d’altres disposicions d’aplicació.

1. Finalitat dels tractaments de dades personals

Les dades que es sol·licitin per la tramitació d’un tràmit i/o serveis municipals, com poden ser: noms i cognoms, adreces personals i/o electròniques, telèfon de contacte o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faciliti l’usuari/a i que així es requereixin, seran les estrictament necessàries pel desenvolupament de la gestió específica de la seva sol·licitud i les quals seran incorporades al corresponen fitxer, propietat d’aquest Ajuntament, garantint la seva confidencialitat en el seu tractament com a resultat del registre del tràmit sol·licitat.

Les dades subministrades a l’Ajuntament per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament

 

Perquè es fan servir les dades

Prestació de serveis i tràmits municipals

Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

Subscripcions

Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Activitats

Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Participació Ciutadana

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

El temps de conservació de les dades ve determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat per l’Ajuntament. En qualsevol cas el temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti, podent conservar-se com a part del procediment administratiu segons estableix la legislació, dins de l’àmbit de les obligacions i competències municipals.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

El responsable del tractament, així com el personal autoritzat que intervé en qualsevol fase del tractament de les dades, estan sotmesos al secret professional i al deure de salvaguardar les dades i amb el compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir-ne la seva seguretat i evitar la seva modificació, pèrdua, substracció o accés no autoritzat.

2. Drets de les persones afectades

Els usuaris podran exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de per a obtenir informació sobre com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per a exercir aquests drets es pot adreçar a:

Servei d’Atenció Ciutadana

Plaça del Mirador, s/n

08211 Castellar del Vallès

Tràmit:

Sol·licitud d’exercici dels drets sobre el tractament de dades de caràcter personal incloses als fitxers de l'Ajuntament de Castellar del Vallès

Per a més informació:

Agència Catalana de Protecció de Dades

Agència Espanyola de Protecció de Dades

5. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Castellar del Vallès, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@castellarvalles.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Castellar del Vallès, Plaça del Mirador S/N - 08211Castellar del Vallès (Barcelona).

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40