Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Seu electrònica

La pàgina s'ha generat el 27/05/2022 00:53:17

Condicions del servei de notificacions electròniques

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada estigui obligada legalment o, sense estar obligada, hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l’Ajuntament. Les persones interessades no obligades legalment poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits en el moment de la sol·licitud.

L'article 14.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques regula els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Aquest subjectes són els següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en l'exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

És indispensable disposar d’una adreça electrònica i facilitar-la per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica de l’Ajuntament Castellar del Vallès.

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a la persona interessada correus electrònics i missatges en format SMS al dispositiu mòbil informat, informant-la de la posada a disposició de la notificació/comunicació. Tant el correu com el missatge en format SMS s’envia a títol merament informatiu.

Per a l’acreditació de l'accés de la persona interessada al contingut de les notificacions/comunicacions, caldrà la identificació i autenticació del mateix amb algun dels dos mecanismes següents:

a) mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts emesos per una entitat de certificació classificada pel Consorci AOC: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/validador/#1450087630072-d2a9bd43-debe

b) mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà a l’adreça de correu electrònic i al dispositiu mòbil indicats en la sol·licitud.

Per a l'accés al contingut de les notificacions/comunicacions només cal la identificació de la persona interessada, per algun dels mitjans indicats (a o b).

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 43 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l’article 28 de l’Ordenança d’Administració electrònica de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

En qualsevol moment del procediment, aquells interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran revocar el seu  consentiment a ser notificats electrònicament i tornar al format paper tradicional (Article 41b) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). Pot consultar com fer-ho al tràmit: Sol·licitud de recepció i/o cancel·lació de notificacions electròniques

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40