Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 11/12/2023 00:54:27

Obres Menors - Subjecte a Llicència

Àmbit | Urbanisme
  • Les obres menors subjectes a llicència són aquelles que es realitzen a la via pública relacionades amb l'edificació contigua, obres auxiliars de la construcció, obres de reparació, modificació o arranjament d'edificis, obres a solars o patis.
  • Incloses dins les llicències d'obres menors subjectes a llicència, hi ha l'enderrocament d'edificis, la instal·lació de grues-torre en la construcció i la col·locació de casetes per a eines en zones agrícoles.
  • Cadascuna d'aquestes obres, requereix una documentació addicional suplementària.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona que realitzi obres menors en algun edifici del municipi.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta.
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Es requereix de la documentació segons la tipologia d'obra.
  • Per més informació pot consultar el document de la sol·licitud.
Període de resolució |

1 mes

A tenir en compte |

  • S'entendrà estimada la llicència per silenci positiu, un cop transcorregut 1 mes des del primer dia hàbil següent a la presentació de la sol·licitud. No s'entendrà atorgada cap llicència per silenci positiu que vulneri el planejament urbanístic vigent.

  • En cas d'haver de presentar documentació complementària, cal presentar-la amb el model de sol·licitud.

Cost |

Un cop atorgada la llicència, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa i l’impost (ICIO) a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40