Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 30/09/2023 20:42:48

Llicència d'Obres Majors

Àmbit | Urbanisme

Permís que autoritza a un tercer la realització d'obres majors, és a dir, aquelles que comporten un augment de volum i/o superfície edificada a un solar o immoble o un canvi d'ús d'un immoble, local o habitatge.

Qui ho pot sol·licitar | El promotor de l'obra.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
 • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme.
 • Per a presentació de documentació: SAC.
Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta, ajuntant la següent documentació:

 • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge de la Direcció General d’Habitatge. 
 • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
 • Dos originals del projecte bàsic complert.
 • Plànol topogràfic de la parcel·la.
 • Plànol d’ocupació de la via pública.
 • Assumeix de l’arquitecte.
 • Nomenament de l’aparellador.
 • Programa Control de Qualitat.
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.
 • Nomenament del contractista, visat pel Gremi de Contractistes de Castellar del Vallès, o bé aportar còpia de la declaració de l’Impost d’Activitats Econòmiques del contractista, d’àmbit local, provincial o estatal.
 • Fotografia del solar o de la totalitat de la façana si existeix ja un edifici, on es pugui apreciar la urbanització.
 • Justificació del pressupost segons l’ordenança fiscal núm.5.
 • Document d’acceptació, signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus, separats per tipus.
 • Sol·licitud d’autorització excepcional al medi urbà sobre la fauna salvatge protegida al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el cas de l’existència de nius d’espècies protegides segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Fins a l’obtenció de la corresponent autorització no es podrà concedir la llicència d’obres.
 • Aval bancari per garantir la reposició i millora d’elements d’urbanització i mobiliari urbà.
Període de resolució |

2 mesos

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària, cal presentar-la amb el model de sol·licitud. Per l'obertura d'una rasa a la via pública, cal presentar el tràmit de 'Comunicació d’obertura de rases', com a mínim, 5 dies hàbils abans de la data d'inici de les obres.

Cost |

Un cop atorgada la llicència, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa i l’impost (ICIO) a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40