Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 2/10/2023 16:08:08

Llicència de Parcel·lació

Àmbit | Urbanisme

Permís que s'ha de sol·licitar per parcel·lar o segregar finques.

Qui ho pot sol·licitar | El propietari de les finques a parcel·lar, segregar i agrupar.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme
  • Per a presentació de documentació: SAC
Documentació |

Projecte de parcel·lació que haurà d’incloure com a mínim:

  • Memòria que faci referència al Pla que estableix les condicions de la parcel·lació; es descriurà la finca a parcel·lar; es justificarà jurídicament i tècnicament l’operació de parcel·lació i es descriuran les parcel·les resultants amb expressió de superfícies i localització.
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
  • Plànol d’emplaçament a escala 1:2.000 amb indicació de la seva referència registral i cadastral de la finca que es pretengui dividir.
  • Plànol de parcel·lació de la finca esmentada a escala 1:500 i amb base cartogràfica  topogràfica i georeferenciada, representatiu dels lots esmentats.
  • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.
  • Certificat de titularitat i càrregues o nota simple informativa emesa pel Registre de la Propietat de la finca objecte de la parcel·lació o l’escriptura de propietat.

L'Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació que sigui necessària amb la finalitat que la llicència de parcel·lació es concedeixi amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària, cal presentar-la amb el model de sol·licitud.

Cost |

Un cop atorgada la llicència, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40