Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 10/06/2023 00:13:18

Sol·licitud de subvencions per a facilitar la mobilitat per raó d’estudis per al curs escolar 2022/2023

Àmbit | Economia i hisenda

Sol·licitud de concessió de subvencions per facilitar el desplaçament a centres educatius situats fora del municipi per cursar programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà o superior, d’especialitats que no estiguin ofertades en el municipi, o estudis universitaris, adreçats a joves nascuts/des entre els anys 1997 i 2007, inclusivament, que estiguin empadronats/ades al municipi de Castellar del Vallès com a mínim dotze mesos abans de sol·licitar la subvenció.

La quantia de la subvenció serà de 80 € quan el desplaçament es realitzi al municipi de Sabadell i de 105,20 € quan el desplaçament es realitzi a altres municipis.

Convocatòria extraordinària (de l'01 al 15 de juny de 2023): 

1. Les persones que van ser beneficiàries de la subvenció a la convocatòria anterior, publicada en el BOPB en data 21 de desembre de 2022 per al curs 2022-2023, no poden tornar a presentar sol·licitud en aquesta convocatòria extraordinària.

2. Les persones que van presentar sol·licituds que es van desestimar per superar la quantia màxima fixada en la convocatoria esmentada en el punt 1 queden exemptes de presentar una nova sol·licitud. Aquestes persones disposen del termini fixat a la present convocatòria (de l’1 a 15 de juny de 2023) per manifestar la disconformitat a la incorporació d’ofici de la seva sol·licitud per part de l’administració.

Qui ho pot sol·licitar | Joves nascuts/des entre els anys 1997 i 2007 que estiguin empadronats/ades en el municipi de Castellar del Vallès com a mínim dotze mesos abans de sol·licitar la subvenció.
Quan es pot sol·licitar | Del 09 al 31 de gener de 2023, inclusivament (primera convocatòria) De l'01 al 15 de juny de 2023, inclusivament (convocatòria extraordinària)
per Internet |

Per presentar la sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” i caldrà:

- Omplir el formulari de sol·licitud electrònic, informant totes les dades (inclonent les dades del compte corrent on transferir la subvenció)

- Adjuntar la documentació requerida:

 • Document acreditatiu d’haver formalitzat la matrícula en els estudis que donen dret a obtenir la subvenció.

   Document acreditatiu d’haver realitzat el pagament (cal presentar un dels dos):

 • Pels estudis de cicles formatius de grau superior i de graus universitaris: document acreditatiu d’haver abonat els drets de matrícula.
 • Pels estudis de cicles formatius de grau mig i de programes de formació i inserció, que s’imparteixen amb caràcter gratuït: el document normalitzat, acreditatiu d’haver abonat les diverses despeses requerides per poder cursar els estudis (pagaments a les associacions de mares i pares d’alumnes, pagaments per adquisició de material, etc), degudament emplenat, signat i segellat per la Secretaria del centre educatiu.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar de forma telemàtica. Tot i així, a partir del dia 9 de gener de 2023, en el cas que el/la sol·licitant no pugui obtenir un certificat digital o la identificació digital idCat Mòbil, podrà realitzar-ho de forma presencial demanant cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviasac

Cal aportar la documentació següent (s'escanejarà i es retornarà):

 • Document identificatiu (DNI, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que sol·licita la subvenció.
 • Les dades del compte corrent on transferir la subvenció ( Núm. IBAN i dades de l'entitat bancaries). La persona titular de compte corrent ha de ser la persona beneficiària de la subvenció.
 • Document acreditatiu d’haver formalitzat la matrícula en els estudis que donen dret a obtenir la subvenció.

   Document acreditatiu d’haver realitzat el pagament (cal presentar un dels dos):

 • Pels estudis de cicles formatius de grau superior i de graus universitaris: document acreditatiu d’haver abonat els drets de matrícula.
 • Pels estudis de cicles formatius de grau mig i de programes de formació i inserció, que s’imparteixen amb caràcter gratuït: el document normalitzat, acreditatiu d’haver abonat les diverses despeses requerides per poder cursar els estudis (pagaments a les associacions de mares i pares d’alumnes, pagaments per adquisició de material, etc), degudament emplenat, signat i segellat per la Secretaria del centre educatiu.
A tenir en compte |

 • EN EL CAS QUE NO S'APORTI TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, NO ES PODRÀ TRAMITAR.

 • La concessió s’efectuarà mitjançant un règim de concurrència no competitiva, que significa que hi accediran totes les persones que presentin la sol·licitud i que compleixin els requisits.

 • En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d’anuncis de la corporació

 • Per consultes es pot enviar un correu-e a: ajutstransportjoves22-23@castellarvalles.cat 

Cost |

No

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40