Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de subvencions per a facilitar la mobilitat per raó d’estudis per al curs escolar 2019/2020

Àmbit | Economia i hisenda

Sol·licitud de concessió de subvencions per facilitar el desplaçament a centres educatius situats fora del municipi per cursar programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà o superior, d’especialitats que no estiguin ofertades en el municipi, o estudis universitaris, adreçats a joves nascuts/des entre els anys 1994 i 2003, que estiguin empadronats/ades al municipi de Castellar del Vallès com a mínim dotze mesos abans de sol·licitar la subvenció.

La quantia de la subvenció serà de 100 € quan el desplaçament es realitzi al municipi de Sabadell i de 200 € quan el desplaçament es realitzi a altres municipis.

Qui ho pot sol·licitar | Joves nascuts/des entre els anys 1994 i 2003 que estiguin empadronats/ades en el municipi de Castellar del Vallès com a mínim dotze mesos abans de sol·licitar la subvenció.
Quan es pot sol·licitar | De l'1 al 18 d'octubre de 2019, inclusivament
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit” i caldrà:

- Omplir la instància genèrica electrònica

- Adjuntar el formulari de sol·licitud normalitzat correctament omplert (en el que consten les dades bancàries) i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

Enllaç tràmit
Presencial |
Documentació |
  • Document de sol·licitud normalitzat correctament omplert (en el que consten les dades bancàries).

A més, cal aportar la documentació següent:

  • Document identificatiu (DNI, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que sol·licita la subvenció. (en el cas que es tramiti de forma electrònica, en el moment d’accedir a la sol·licitud ja s’acredita la identitat i per tant no fa falta aportar aquesta documentació).
  • Document acreditatiu d’haver formalitzat la matrícula en els estudis que donen dret a obtenir la subvenció.

Document acreditatiu d’haver realitzat el pagament (cal presentar un dels tres):

  • Pels estudis de cicles formatius de grau superior i de graus universitaris: document acreditatiu d’haver abonat els drets de matrícula.
  • Pels estudis de cicles formatius de grau mig i de programes de formació i inserció, que s’imparteixen amb caràcter gratuït: el document normalitzat, acreditatiu d’haver abonat les diverses despeses requerides per poder cursar els estudis (pagaments a les associacions de mares i pares d’alumnes, pagaments per adquisició de material, etc), degudament emplenat, signat i segellat per la Secretaria del centre educatiu.
  • En el cas que s’hagi sol·licitat una beca o un ajornament del pagament de la matricula, cal acreditar-ho.
A tenir en compte |

  • EN EL CAS QUE NO S'APORTI TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, NO ES PODRÀ TRAMIMTAR.

  • En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d’anuncis de la corporació.

Cost |

No

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40