Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud ajuts al lloguer de l'habitatge habitual per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

Àmbit | Habitatge

Aquest ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, està adreçat a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid, que han vist disminuïts els seus ingressos i tenen dificultats per pagar la renda de lloguer.
La Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual, entra en vigor a partir del 19 de maig de 2020.
L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos del lloguer, des d’abril a setembre de 2020.
Les quanties màximes de l’ajut, segons la ubicació de l’habitatge, són:
- Barcelona ciutat i demarcació de Barcelona: 750€ mensuals (750x6= 4.500 euros)
En cap cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

Per tenir dret a l'ajut cal complir tots els requisits següents:
a) Haver passat a estar en situació d’atur,
b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
c) Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari,
d) Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

  • Que el conjunt dels ingressos mensuals de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52€).
  • 2.151,36€ quan la UF, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
  • 2.689,20€ si és la persona deutora principal és qui pateix aquesta discapacitat. Aquests ingressos màxim es podran incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill, si la família és monoparental.
  • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la UF.
  • Que tinguin residència legal a Catalunya.
  • Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la UF del sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat per tal que el sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
  • Que el sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
  • Que els membres de la UF compleixin les obligacions tributàries.
  • Que el sol·licitant no estigui sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Que l’import de la renda de lloguer sigui com a màxim de de 900€.

Renda de lloguer = la renda, endarreriments de la renda, l’IBI, la taxa del servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

Qui ho pot sol·licitar | La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19.
Quan es pot sol·licitar | Es podrà sol·licitar des del 19 de maig fins el 30 de setembre de 2020.
per Internet |

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Enllaç tràmit
Per telèfon |
Presencial |

Pot demanar cita prèvia per l'oficina COVID-19, clicant aquí

Per més informació es pot trucar al telèfon 937144040 o enviar un correu electrònic a habitatge@castellarvalles.cat

Cost |

Gratüit

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40