Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer per a persones grans per a l'any 2021

Àmbit | Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge tramita les prestacions per al pagament del lloguer per a majors de 65 anys a l'any 2021 que atorga la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb la RESOLUCIÓ TES/662/2020.

L'ajut consisteix en pagar el 40% del lloguer anual amb un màxim de 2.400€ amb els següents imports màxims de lloguer mensual: 

Demarcació de Barcelona: 800 euros.

Per a famílies amb algun membre amb mobilitat reduïda l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros a tot el territori de Catalunya.

El període subvencionable serà el 2021, excepte per aquelles sol·licituds amb contractes signats a partir de l’1 de gener de 2021 i fins a la data en què s’acaba el termini de presentació, pels quals l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2021.

Qui ho pot sol·licitar |

Persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent, ubicats a Castellar del Vallès.

Requisits bàsics:

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent.

c) L'import de la renda mensual de l'habitatge no serà superior a 800 €. Per les famílies amb membre amb mobilitat reduïda el màxim serà de 900 €.

d) Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2019, estan constituïts per l'import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

Quan es pot sol·licitar | El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 6 de març i finalitza el 30 d'abril de 2021 inclòs.
per Internet |

Properament es podrà presentar la sol·licitud electrònicament a través del portal de la Generalitat.

Serà necessari disposar de certificat digital o identificació digital idCAT Mòbil (per obtenir-lo https://idcatmobil.seu.cat/)

Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviasac

Documentació |

Caldrà aportar tots els rebuts de lloguer pagats en el moment de presentar la sol.licitud.

Caldrà aportar el rebut de lloguer on hi ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer i el concepte.

Caldrà aportar la sol·licitud i el full de transferència bancària, s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l’entitat creditora.

Cal aportar la instància de sol·licitud correctament omplerta, aportant la informació i els models que s'acompanyen.

Caldrà aportar els originals de la documentació sol·licitada, no fa falta aportar fotocòpies ja que s'escanejarà en el moment de la presentació.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40