Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de subvenció per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència dels efectes econòmics de la COVID-19, per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. Any 2021.

Àmbit | Habitatge

L'Ajuntament de Castellar del Vallès concedeix aquesta subvenció a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual que tinguin dificultats per fer front a la renda del lloguer, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

La subvenció consisteix en una prestació econòmica única per import de 3 mensualitats de lloguer, amb un màxim de 1.600,00 euros.

Podran obtenir la condició de beneficiàries de la subvenció les persones físiques que reuneixin els requisits següents:

a) Ser majors d’edat.

b) Estar empadronades a Castellar del Vallès amb una antiguitat mínima de tres mesos respecte de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.

c) Ser titulars d’un contracte d’arrendament sobre l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual, situat al municipi de Castellar del Vallès.  A aquests efectes s’entendrà com a domicili habitual aquell en el que figuri empadronada la persona titular del contracte d’arrendament en la data de presentació de la sol·licitud.

d) Pagar la renda del lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat en compte bancari, ingrés en compte o rebut emès per l’Administració de la finca, que acrediti l’efectivitat del pagament.

e) No superar la renda del lloguer els 900,00 euros mensuals. Per a determinar aquest import mensual màxim, no es consideraran, en cap cas, altres imports derivats de despeses comunitàries, assegurances, subministraments, tributs o taxes.

f) No tenir, ni la persona titular del contracte d’arrendament ni cap altra de les que conviuen a l’habitatge que constitueix el domicili habitual, vincle de parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona física propietària de l’habitatge, ni ser soci o partícip de la persona jurídica propietària, en el seu cas.

g) No disposar, ni la persona titular del contracte d’arrendament ni cap altra de les que conviuen a l’habitatge que constitueix el domicili habitual, d’immoble destinat a habitatge per qualsevol títol que n’habiliti l’ocupació, llevat que pugui acreditar que no en disposa de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci, o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’immoble resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència.

No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un immoble destinat a habitatge, si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’immoble i s’ha obtingut per transmissió per causa de mort sense testament.

h) Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social com a conseqüència dels efectes econòmics de la COVID-19.

S’entén que concorre aquesta situació, als efectes de la subvenció regulada per aquestes bases, quan s’acompleixin els següents requisits:

h.1) Que la persona titular del contracte d’arrendament o alguna de les que formin la unitat familiar es trobin afectades per una circumstància derivada de l’impacte econòmic i social de la COVID-19 que impliqui una pèrdua substancial d’ingressos i li comporti dificultats per assumir el cost del lloguer amb el conjunt dels ingressos de les persones membres de la unitat familiar, tals com:

 • Estar en situació d’atur.
 • Estar inclosa en un expedient de regulació temporal d’ocupació, o expedient de regulació d’ocupació.
 • Haver vist reduïda la seva jornada laboral.
 • Acreditar una pèrdua substancial d’ingressos, en cas de treballar per compte propi.
 • Trobar-se en altres situacions de caràcter anàleg que puguin ser admeses com a equivalents, sempre que es justifiqui que suposen una pèrdua substancial d’ingressos sobrevinguda com a conseqüència derivada de l’impacte econòmic i social de la COVID-19

h.2) Qualsevol altra situació de vulnerabilitat justificada socialment, segons l’informe de seguiment dels serveis socials municipals.

i) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

j) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

k) No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui ho pot sol·licitar | La persona titular del contracte de lloguer que s’hagi vist afectada per una situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19.
Quan es pot sol·licitar | Del 7 de juliol al 30 de novembre de 2021
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviasac

Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta, declarant responsablement el compliment dels requisits establerts a l’ordenança, adjuntant:

 • Còpia del document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres) de la persona que sol·licita la subvenció.
 • Còpia del contracte d’arrendament en vigor.
 • Documentació relativa a la situació de vulnerabilitat econòmica i social:
 1. Documentació acreditativa d’estar en situació d’atur, estar inclòs en un expedient de regulació temporal d’ocupació o expedient de regulació d’ocupació, o d’haver vist reduïda la seva jornada laboral.
 2. Documentació acreditativa de la pèrdua substancial d’ingressos, en cas de treballar per compte propi.
 3. Documentació acreditativa de trobar-se en altres situacions de caràcter anàleg que puguin ser admeses com a equivalents, sempre que es justifiqui que suposen una pèrdua substancial d’ingressos sobrevinguda com a conseqüència derivada de l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40