Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Concurs per a la selecció del cartell de promoció de la Festa Major 2019

Àmbit | Cultura i lleure, Ajuntament

Concurs per a la selecció del cartell de promoció de la festa major de l’any 2019 i la concessió d’un premi a la persona guanyadora.

Quantia del premi:

  • S’atorgarà un únic premi de 900,00 € al cartell guanyador.
  • El premi està subjecte a l’impost sobre la renda de les persones físiques, i sobre la quantitat establerta a l’apartat anterior es practicarà la retenció que preveu la normativa reguladora de l’impost.
Qui ho pot sol·licitar | Podran participar en el concurs regulat per aquestes bases les persones físiques que reuneixin els requisits següents: a) Tenir més de 16 anys en la data de presentació de la sol·licitud de participació o, en el cas de ser menors, comptar amb l’autorització del pare, mare o persona que exerceixi la tutela. b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, així com també amb la Seguretat Social.
Quan es pot sol·licitar | Des del 31 de maig al 28 de juny de 2019 a les 14:30 h
Presencial |
Documentació |

Formulari de sol·licitud normalitzat (model adjunt), on es declararà responsablement:

  • Que la presentació de la sol·licitud de participació en el concurs implica l’autorització de la persona participant perquè l’ajuntament obtingui de forma directa els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i l’ajuntament i de les obligacions amb la Seguretat Social.
  • Que la presentació de la sol·licitud de participació pressuposarà l’acceptació incondicional d’aquestes bases per part de les persones concursants.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

  • Sobre tancat que inclogui l’original de la seva obra, segons les especificacions assenyalades a l’apartat 4 d’aquestes bases, al dors del qual figurarà el text següent: “Concurs per a la selecció del cartell de la festa major de Castellar del Vallès de 2019”. En cap cas l’obra anirà signada i s’identificarà mitjançant el pseudònim de la persona autora, que es farà constar a l’anvers del cartell.
  • Un segon sobre tancat que identifiqui la persona sol·licitant amb el pseudònim amb que ha signat l’obra, mitjançant el formulari normalitzat (model adjunt).
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona que presenta la sol·licitud.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat del pare, mare o persona que exerceixi la tutela, en cas que la persona participant tingui 16 anys o menys
A tenir en compte |

Tot el concurs es realitzarà d'acord a les Bases reguladores del concurs per a la selecció del cartell de promoció de la Festa Major 2019.

Cost |

No en te

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40