Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud d'auditoria energètica en immobles particulars

Àmbit | Habitatge, Medi ambient

Sol·licitud d'auditoria energètica en immobles particulars inscrits en el cadastre dins el terme municipal de Castellar del Vallès, construïts abans de l'any 1975, que siguin 1r habitatge i que no disposin del certificat energètic i la seva qualificació energètica homologada per l'ICAEN.

Aquestes auditories han de servir com a guia per a poder establir mesures a cada habitatge per part del propietari per tal que pugui reduir en la despesa energètica i petjada de carboni de l’immoble i ser beneficiari de possibles actuacions futures per a l’ implantació de mesures d’estalvi energètic.

 

Qui ho pot sol·licitar | Propietaris d'immobles ubicats en el terme municipal de Castellar del Vallès que siguin 1r habitatge, construïts abans de l'any 1975 i que no disposin del certificat energètic i la seva qualificació energètica homologada per l’ICAEN.
Quan es pot sol·licitar | Del 15 de juny de 2018 al 30 de novembre de 2018.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit” adjuntant el formulari corresponent a cada cas i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
 • Fotocòpia del DNI de la persona que realitza la sol·licitud.
 • Fotocòpia del document acreditatiu del número d'identificació fiscal (NIF).
 • Fotocòpia dels títols de propietat de l'immoble.
 • Fotocòpia de factures de l'últim any de les companyies de subministrament d'electricitat, aigua i/o gas o altres combustibles, o alternativament resum de les factures amb les dades mínimes indicades a les bases.
Període de resolució |
 • Només existirà resolució administrativa expressa, per part de la Junta de Govern Local, en cas  d’haver-se de  denegar  la  sol·licitud, que serà notificada als interessats.
 • Periòdicament, l’Alcaldia aprovarà les sol·licituds admeses publicant-se la relació i l'ordre de presentació al taulell d’anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament, a la informació del tràmit corresponent. En el cas d'aprovacions, no es realitzarà notificació individual.
A tenir en compte |

Els/les sol·licitants que es podran acollir a la realització d’una Auditoria hauran de ser propietaris d'un immoble que haurà de complir els següents requisits: • Ha de tenir la condició de vivenda, sense que pugui tenir la condició de local o altre que no sigui vivenda.

 • Ha de tenir la condició de primera vivenda.

 • Ha d’estar inscrit al cadastre dins el terme municipal de Castellar del Vallès, i ha de tenir al corrent  la cèdula d’habitabilitat.

 • Ha d’haver estat construït abans de l’any 1975, i no reformat de manera integral des de la mateixa data.

 • No pot disposar del certificat energètic i la seva qualificació energètica homologada per l’ICAEN.

 • Ha d’estar al corrent de pagaments dels tributs municipals.

 • No pot trobar-se en situació d’embargament ni amb càrregues pendents.

 • Ha de trobar-se en situació de legalitat urbanística.


Les sol·licituds presentades al registre general de l'Ajuntament, una vegada comprovat el compliment dels requisits, seran admeses per ordre d’entrada i passaran a formar part de la llista de sol·licituds admeses. Aquesta llista serà consultable a la web de l’Ajuntament i s’actualitzarà periòdicament.


Un cop estimada la sol·licitud per a l'elaboració d’una auditoria energètica a la vivenda interessada, des de serveis tècnics municipals es comunicarà al tècnic o empresa contractada per a realitzar-la, les dades necessàries per a efectuar la visita i posterior redacció de l’auditoria.


Caldrà que el propietari estigui disponible per a poder concertar hora de visita en un període no superior a un mes, des de la recepció de la sol·licitud, i faciliti l’accés a la totalitat de la vivenda per tal que el tècnic redactor pugui obtenir les dades necessàries.

Cost |

Gratuit

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40