Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de bonificació de l’Impost de Béns Immobles per als immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol

Àmbit | Economia i hisenda, Medi ambient

Tràmit pel qual els propietaris d'immobles gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

La bonificació també s’aplicarà als béns immobles on s’hagin realitzat obres d’adaptació o millora d’aquests sistemes.

Qui ho pot sol·licitar | Els propietaris d'immobles de Castellar del Vallès, que compleixen les condicions
Quan es pot sol·licitar | La sol·licitud de la bonificació és presentarà un cop hagin finalitzat les obres, acompanyada del projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació, i del certificat de finalització de les obres. En la tramitació de la concessió hauran d’informar positivament els serveis tècnics municipals en relació a la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada, i es requerirà que prèviament s’hagi tramitat la comunicació prèvia corresponent.
per Internet |

Per més informació podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR".

Per realitzar el tràmit electrònic és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos al Portal de l'ORGT a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Cal sol·licitar cita prèvia

Documentació |

A la sol·licitud caldrà aportar:

  • El certificat final d’obra signat pel tècnic competent.
  • El nou certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió i la seva tramesa a la Generalitat de Catalunya. (Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d’una instal·lació de seguretat industrial).
A tenir en compte |

La bonificació es concedirà per un període de tres anys i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants per al seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici; en aquest sentit, els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació d’aquestes circumstàncies a l’ajuntament. La seva aplicació s’iniciarà l’exercici següent al del seu atorgament.


En el cas d’instal·lacions finalitzades en anys anteriors al moment de sol·licitud de la bonificació, es reconeixerà aquest benefici fiscal per als exercicis que restarien d’haver-se sol·licitat en el moment de la instal·lació.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40