Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Acords del Ple ordinari del 17 de desembre de 2019

Dimecres 18 de desembre de 2019

Aprovació de l'acta anterior

El Ple va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió corresponent a la sessió ordinària del 26 de novembre de 2019.

Ratificar l'avançament de la celebració del Ple ordinari al 17 del mes de desembre

El Ple va aprovar per unanimitat ratificar la resolució d'alcaldia de 2 de desembre d'avançar el Ple ordinari del mes de desembre al dimarts dia 17, a les 19 hores.

Donar compte del nomenament de funcionari/a interí/na amb caràcter d'urgència

El Ple es va donar per assabentat de la resolució de l'alcalde de data 14 de novembre de 2019 per la qual s’autoritza el nomenament d'una funcionària interina amb caràcter d’urgència per ocupar un lloc de treball de treballadora social

Aprovació de la modificació 3/2019 de la relació de llocs de treball i la refosa amb efectes de l'1 de gener de 2020

El consistori va aprovar per unanimitat la modificació 3/2019 de la relació de llocs de treball de personal al servei de l'Ajuntament, que inclou l'amortització del lloc de vigilant/a del Mercat. Així mateix, es va aprovar la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual amb efectes de l’1 de gener de 2020 i les corresponents fitxes descriptives de cada lloc de treball.

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Castellar del Vallès

El consistori va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Castellar del Vallès, amb l'objectiu d'adaptar-la al nou marc normatiu. L'acord es va prendre amb els 15 vots favorables dels regidors/es de Som de Castellar-PSC, Junts per Castellar i Ciutadans i les 6 abstencions dels regidors/es d'ERC i CUP.

Renovació membres del Consell municipal de Comunicació

L’Ajuntament va aprovar per unanimitat la designació dels quatre membres del Consell de Comunicació que, segons el reglament d’aquest òrgan, són escollits pel Ple d’entre persones de reconeguda vàlua professional en el camp de la comunicació i la informació. Durant el període 2019-2023 renovaran en el càrrec Montse Garcia Duque, Magda Farré Sendrós, Mireia Sans Escofet i Antoni Seguí Esteve, que ja van ser representants d’aquest òrgan durant el mandat anterior.

Moció per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a les pensions de viduïtat

El consistori va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans que insta el Govern espanyol a promoure una llei de famílies. La intenció del text és que iguali els drets de totes les famílies, ja siguin amb o sense descendència, nombroses, d’acollida o adopció, monoparentals o homoparentals, a les que tenen reconegudes les famílies constituïdes segons la figura jurídica del matrimoni.

La moció també insta el mateix govern a modificar la normativa per equiparar els drets d’accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet amb els dels matrimonis. L’acord demana, a més, que el Codi Civil reguli el règim de parella de fet aplicable a tot l’Estat i les modificacions oportunes per evitar qualsevol tipus de discriminació jurídica d’aquest tipus d’unions legals.

Moció per la millora de la il·luminació de la plaça d’El Mirador

El consistori va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal d’ERC que proposa la millora de la il·luminació de la plaça d’El Mirador, per tal de possibilitar la realització d’activitats en horari nocturn sense haver de fer il·luminacions suplementàries.

Moció en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

El consistori va aprovar una moció d’ERC per reivindicar el dret dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya, així com als membres del Ple municipal, a poder debatre sobre tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania. Entre d’altres aspectes, el text defensa el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i diputades i entén que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que es pot parlar al Parlament de Catalunya.

L’acord es va prendre amb els 8 vots favorables (ERC, Junts per Castellar i CUP), 12 abstencions (Som de Castellar – PSC) i 1 vot en contra (Ciutadans).

Moció per declarar Castellar municipi feminista

El consistori va aprovar per unanimitat una moció que declara Castellar del Vallès municipi feminista i s’adhereix al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes, document que es va fer públic el març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de Dones del Baix Llobregat.

El text també proposa estudiar l’adhesió a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local, incrementar la visibilitat i suport municipal amb les demandes del moviment feminista, i treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància.

Així mateix, també inclou que es mantinguin clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l’Ajuntament, i que els plecs de condicions per les noves contractacions municipals d’empreses externes incloguin l’obligació de presentar un pla d’Igualtat, quan s’escaigui.

Moció per a l’eliminació de la taxa rosa i per la bonificació de productes d'higiene femenina

El consistori va aprovar per unanimitat una moció d’ERC que demana al Govern Espanyol i a la Comissió Europea la reducció de l’IVA de productes d’higiene femenina, i es considerin així productes de primera necessitat als quals s’hauria d’aplicar l’IVA súper-reduït. El text demana que es revisi, i sancioni si s’escau, en el marc de la Llei de competència deslleial, “aquells productes que no suposen cap diferència substantiva en la seva versió femenina versus la masculina i en canvi pateixen un recàrrec en el preu en ser considerats productes femenins”.

Moció vers les noves tarifes del transport integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità

El Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal Som de Castellar – PSC que acorda la presentació d’al·legacions contra les noves tarifes del transport integrat que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). El text reitera la necessitat que es posi fi amb la doble penalització que suposa que el municipi estigui en una zona tarifària diferent a Sabadell. Així mateix, demana que mentre perduri aquesta situació, es mantinguin el preu de les targetes V-1, V-2 i V-3 i també la seva utilització plural.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40