Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Acords municipals anteriors a 31 de desembre de 2017

La pàgina s'ha generat el 21/07/2024 11:22:47

05. Ratificar el Decret núm. 1365/2017 de nomenament representants municipals en institucions i organismes

En data 3 de novembre de 2017  es va dictar per l’Alcaldia el Decret núm. 1365

“DECRET 1365.- Castellar del Vallès,  3 de novembre de 2017.

Vist que aquest Ajuntament forma part de diversos Consorcis, Xarxes, Associacions i altres institucions en els que hi ha representació municipal.

Vist el que disposa l’article 20 apartat 5 del Reglament Orgànic Municipal,sobre la designació de representants municipals en determinats òrgans col·legiats i de participació.

Atès que darrerament s’ha produït canvis de Regidors/es i això fa que calgui actualitzar dits nomenaments.

Atès que aquests nomenaments cal fer-los de forma urgent, ja que alguns d’ells tenen previsió de reunions dels seus consells rectors, es procedeix a l’aprovació urgent d’aquesta actualització de nomenaments, sense perjudici de la ratificació corresponent del Ple municipal

Per tot això i d’acord amb el que determinen els articles 21,1 lletra a) i b) de la Llei 7/85,de 21 d’abril,reguladora de les bases de règim local.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT

PRIMER.- Nomenar el representants municipals de l’Ajuntament en les institucions i organismes que es relacionen a continuació:

 -         Obra Social Benèfica: Titular Joan Creus Oliveras,  Suplent Pepa Martínez Romero

-         Consell esportiu Comarcal Vallès occidental zona Sabadell: Jose Leiva

-         Xarxa de ciutats i pobles saludables: Joan creus

SEGON.- Aprovar el corresponent Text refós que recull totes les modificacions que s’han produït des de l’inici de legislatura i s’inclouen els nomenaments actualitzats, així com els nomenaments originaris que continuen en el càrrec:

-      Consorci de Residus del Vallès Occidental: Aleix Canalís.

-      Consorci de Turisme del Vallès Occidental: Anna Marmol

-      Agrupació de Defensa Forestal (ADF): Aleix Canalís, suplent Pepe Leiva

-      Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat: Aleix Canalís

-      Associació internacional de Ciutats Educadores: M. Antònia Puig

-      Xarxa Local per la diversitat ciutadana: Pepa Martínez

-      Xarxa de custòdia del territori: Aleix Canalís

-      Consell coordinador del Parc natural de Sant Llorenç: Aleix Canalís

-      AMTU: Pepe González

-      Junta Local de Seguretat: Alcalde

-      Associació d’Entitats Locals propietaris forestals de Catalunya (ELFOCAT): Aleix Canalís.

-      Consorci per la defensa del riu Besòs: Aleix Canalís

-      Consorci territorial de salut zona Vallès Occidental Est: Alcalde

-      Xarxa de pobles i ciutats pels drets humans: Pepa Martínez

-      Consorci Localret: Alcalde, suplent Dani Pérez

-      Consorci Normalització Lingüística: M. Antònia Puig Mayor

-      Consorci Local i Comarcal de Comunicació: Joan Creus

-      Xarxa Local de Consum: Anna Marmol Martínez

-      Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i solidària: M. Antònia Puig

-      Obra Social Benèfica: Titular Joan Creus Oliveras,  Suplent Pepa Martínez Romero

-      Consell esportiu Comarcal Vallès occidental zona Sabadell: Jose Leiva

-      Xarxa de ciutats i pobles saludables: Joan Creus

TERCER.- Donar compte al Ple d’aquest Decret per la seva ratificació, si s’escau.

QUART.- Notificar  aquest acord a les entitats interessades i als regidors designats”

 D’acord amb el que estableix l’article 20.6 del Reglament d’Organització Municipal

S’ACORDA:

Ratificar  el Decret d’Alcaldia núm. 1365/2017,  en el seu contingut

VOTACIÓ: LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ FOU APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, AMB EL SEGÜENT RESULTAT:

Vots a favor:      SETZE     (16) dels regidors Som de Castellar-PSC,  Decidim Castellar  i

                                             PDeCAT.

Vots en contra:   CAP     

Abstencions :      QUATRE   ( 4)  dels regidors d’ERC       

 

Cercador


Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40