Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Acords municipals anteriors a 31 de desembre de 2017

La pàgina s'ha generat el 6/12/2023 11:49:28

06. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.-

ATÈS que de conformitat amb l’apartat 6 de l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’alcalde ha d’informar al ple, amb caràcter trimestral, del compliment del que es preveu en aquest article en relació al personal eventual al servei de l’ajuntament.

VIST l’informe del cap d’unitat de Recursos Humans en el sentit que en el tercer trimestre de 2017:

1. El nombre de llocs de treball reservats a personal eventual en aquest ajuntament és d’un lloc i, per tant, no es supera el límit que contempla l’article 104.bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

2. El personal eventual al servei d’aquest ajuntament està assignat als serveis generals de l’entitat.

3. Semestralment es publica a la seu electrònica de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

Aquest alcalde a l’Ajuntament Ple

Informa del compliment, en el tercer trimestre de 2017, del que es preveu a l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, a l’assignació funcional de les persones ocupants, i a allò relatiu a la publicitat del nombre de llocs a la seu electrònica de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La Corporació es donà per assabentada


 

 

 

La Corporació es donà per assabentada

Cercador


Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40