Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Acords municipals anteriors a 31 de desembre de 2017

La pàgina s'ha generat el 17/07/2024 18:38:11

07. Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, tercer trimestre de 2017.

ATÈS l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per a que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que estableix que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en la llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat local.

ATÈS l’article 5.4 de la referida Llei 15/2010, de 5 de juliol, que estableix que la Intervenció o òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe anterior, una relació de les factures o documents justificatius respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de l’anotació al Registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos.

VISTOS els informes de la tresorera i l’interventor relatius al compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions segons l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, referits al tercer trimestre de 2017

ATÈS que per Real decret 635/2014, de 25 de juliol, s’ha desenvolupat la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d eles administracions públiques que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

ATÈS que de conformitat amb l’article 6.2 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, ha de donar-se publicitat al període mitjà de pagament.

L’Ajuntament Ple ACORDA

PRIMER.- Donar-se per assabentat dels informes relatius al període mitjà de pagament i al període legal de pagament de les obligacions per deutes comercials de l’Ajuntament de Castellar del Vallès corresponents al tercer trimestre de 2017, de conformitat amb el resum següent:

 I. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

 

 

PMP

(dies)

Rati

operacions

pagades

(dies)

Import

pagaments

realitzats

(EUR)

Rati

operacions

pendents

(dies)

Import

pagaments

pendents

(EUR)

 

 

 

 

 

14,42

19,01

1.826.793,00

9,08

1.568.798,15

 II. PERÍODE LEGAL DE PAGAMENT

 a) Pagaments realitzats en el trimestre 

 

 

PLP

(dies)

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins del període legal

de pagament

Fora del període legal

de pagament

Núm. de

pagaments

Import total

(EUR)

Núm.

de pagaments

Import total

(EUR)

 

 

 

 

 

49,00

884

1.499.852,87

191

327.240,13

 b) Interessos de demora pagats en el trimestre 

Interessos de demora pagats

en el trimestre

Núm. de

pagaments

Import total

(EUR)

 

 

0

0,00

 c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

 

 

PLP

pendent

(dies)

Pendent de pagament al final del trimestre

Dins del període legal

de pagament

Fora del període legal

de pagament

Núm.

d’operacions

Import total

(EUR)

Núm.

d’operacions

Import total

(EUR)

 

 

 

 

 

35,28

374

1.322.653,76

89

226.074,70

 d) Factures o documents justificatius respecte als quals, al final del trimestre, han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació

Pendent de

reconeixement de l’obligació

Núm. de

documents

Import total

(EUR)

 

 

0

0,00

 SEGON.- Remetre al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el previst en l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010 i en l’article 6.2 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, els referits informes.

 La Corporació es donà per assabentada

Cercador


Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40