Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Acords municipals anteriors a 31 de desembre de 2017

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 09:15:15

09. Moció dels grups municipals Decidim Castellar i PdECAT sobre situació d’un empleat municipal.-

Atenent la sol·licitud d’en Jaume Pujol Angulo de posar en coneixement d’aquest ple sense límit de temps els danys, ètics, morals i econòmics causats durant els períodes del 27 d’octubre de 2011 fins al 24 de maig de 2015, mitjançant la resolució per decret d’Alcaldia núm. 1052 de 27/10/2011, fonamentats mitjançant dades i documentació adjunta per l’exposició al ple d’aquests danys ètics, morals i econòmics i la seva demanda de dimissió de l’alcalde, Sr. Ignasi Giménez Renom, els regidors, Sr. Aleix Canalís Alsina, Sr. José Eduardo Gonzàlez Navas, Sr. Joan Creus Oliveras, Sr. José Leiva Reyes, Sr. Daniel Pérez Morejon i les regidores Sra. Ma Antònia Puig Mayor i Sra. Josefa Martínez Romero.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En data 27 d’octubre de 2011, mitjançant decret d’Alcaldia número 1052, es resol deixar sense efecte l’abonament del complement per dedicació a 7 treballadors, deixar sense efecte el decret d’Alcaldia del 23 de juny de

2005 mitjançant el qual s’atribueix un complement per assignació a 1 treballador i deixar sense efecte el decret d’Alcaldia del dia 1 de juny de 2010 mitjançant el qual

s’atribueix un complement per assignació a 1 treballador, fonamentat en:

1.- Nova estructura organitzativa es considera necessària una reorganització i/o redistribució d’efectius entre diferents àmbits de treball i el canvi d’algunes característiques de diversos llocs de treball de l’Ajuntament, atenent a la situació real de càrrega de treball i a l’organització i gestió del temps en els diferents serveis.

En cap moment se’ns va fer una proposta laboral que justifiqués aquesta estructura organitzativa, se’ns va comunicar individualment que se’ns traurien els complements corresponents sense cap proposta laboral diferent al que estàvem fent fins aleshores, un cop comunicat que se’ns traurien els complements, a través també d’assessorament legal, se’ns va comunicar que es podien treure els complements en qualsevol moment, que tan sols podíem demanar la nostra plaça obtinguda per oposició i que havíem de gestionar amb l’empresa les condicions laborals dins d’aquesta nova situació retributiva i de qualificació professional, en cap moment hi va haver proposta laboral justificant que es pogués deixar sense efecte els complements, prova d’això ha estat que algun treballador va deixar d’exercir les funcions del complement d’assignació, que d’altres simplement fossin substituïts per altres treballadors, d’altres seguissin fent les mateixes funcions amb igual dedicació, els quals al 2015 alguns d’ells se’ls hi ha tornant a gratificar aquesta dedicació i d’altres adaptessin la seva dedicació al sou aprovat i d’altres que no es varen veure afectats pel decret perquè quan se’ls hi va comunicar que els hi traurien el complement varen gestionar individualment una atribució de tasques o justificacions vàries per seguir cobrant aquests complements.

En definitiva al 2011, se’ns havia baixat el sou un 5%, després congelat, al 2012 se’ns treu la paga de nadal, treballant en un Ajuntament amb un deute de 25.870.000 euros, dels quals durant 4 anys se’ns va voler responsabilitzar com a treballadors de 180.000 euros, on el departament de RRHH havia assistit a unes jornades de formació en aplicacions d’EROS i es parlava d’afrontar acomiadaments i fins i tot en el manifest que vaig repartir a la plaça per cert, experiència poc agradable però necessària per evitar enfrontaments o bé prendre decisions precipitades expressava la comprensió d’acceptar que en els temps en els que estàvem podia entendre que em despullessin el salari, però no pas que ho fessin sense proposta laboral, el que va fer plantejar-me deixar el treball i fins i tot enfrontaments amb el meu regidor el Sr. Aleix Canalís Alsina, degut a intentar provocar alguna situació en la que la resolució fos un expedient administratiu per poder-me defensar del que ens estava passant, tot i que com a resposta se’m va oferir un canvi de lloc de treball.

2.- Els respectius informes organitzatius de les diferents regidories

Algun company els va demanar al seu regidor i al seu cap, els quals varen confirmar que no n’havien fet cap i des de l’Ajuntament tampoc es va facilitar còpia d’aquests informes pel que es dedueix que no varen existir sinó que els qui varen decidir deixar sense efecte aquests complements varen fonamentar-ho amb falsedat documental.

3.- Atesa l’acta de la Comissió Mixta dels dies 22 i 26 de setembre de 2011, en la qual es dona a conèixer al Comitè d’Empresa les decisions que prendrà l’Ajuntament “l’Ajuntament aclareix que amb totes aquestes mesures es pretén arribar a la reducció necessària per a l’equilibri pressupostari actual i per al 2015, i el compromís és no haver d’acomiadar cap treballador que estigui ocupant una plaça de plantilla tant de personal funcionari com de personal laboral”

Sota aquesta amenaça s’informa al Comité d’Empresa i com a fets consumats, deixar sense efecte els complements dels treballadors que figuren en el decret 1052.

Així doncs, els afectats no vàrem entendre absolutament res de perquè s’havia justificat una decisió que tan sols tenia efectes econòmics de reducció de deute i que es va voler justificar amb una reestructuració laboral sense proposta organitzativa sense fonamentar, havent d’acceptar l’escapçament de la base salarial.

No és fins aquests últims anys que sortint a la llum pública els casos ocorreguts a l’administració pública i amb l’aprovació del codi ètic de conducta i de bon govern de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, aprovat per Ple el 29 de març de 2016, el qual un cop llegit et fa pensar que si a l’Ajuntament s’ha hagut d’aprovar un codi ètic de conducta es que s’ha detectat o bé ha o es preveu que alguna de les conductes dels components de l’Ajuntament no sigui ètica, et confirma que el 27 d’octubre la conducta de l’Alcaldia i dels qui varen votar a favor dels pressupostos des del 2012 fins al 2015 va provocar uns danys ètics, morals i econòmics a totes les persones que se’ls hi va deixar sense efecte diferents complements integrats a la seva base salarial, per afavorir econòmicament a membres de l’òrgan de govern.

En data 15/7/2011, es fa públic que “l’Alcalde serà diputat provincial”, el que significarà que només pugui cobrar un sou públic, 54.500 euros d’alcalde, enfront de 83.538 euros de diputat.

En data 27/7/2011, es fa públic que l’Alcalde renuncia al seu sou i que “els 54.500 euros anuals es dedicarien a partides de caràcter social”

El partit socialista de Castellar després d’haver guanyat per majoria absoluta en plena crisis econòmica, el Sr. Ignasi Giménez, presenta la seva nova organització municipal passant de 10 regidors a 13 amb responsabilitats i pagues ja en aquell ple es va aprovar les assignacions per 13 vots a favor del PSC i en contra dels regidors de CiU, PP i l’Altraveu amb força debat de si s’havien o no de rebaixar les retribucions.

En el ple del 8/11/2011 el Sr. Ignasi Giménez es va esmerar per explicar “l’esforç molt important per aprimar l’administració”.

Al 2014, l’Altraveu ja fa constar que les paraules de l’Alcalde Sr. Ignasi Giménez dites als jardins del Palau Tolra.

"I és clar, també haurem de fer sacrificis. El primer, us avanço, l’hem de fer els regidors d’aquesta corporació rebaixant-nos el sou un 10% respecte la passada legislatura."

Juntament amb un debat obert a facebock arrel de la campanya de la gran recapte de 2014, en la que es donen xifres i es debat dels totals dedicats als òrgans de govern, on ja es qüestionava que el sou de l’alcalde s’hagués destinat a partides socials i no s’hagués distribuït entre els òrgans de govern

L’adjuntem per poder consultar:

https://www.facebook.com/ignasigimenez/photos/a.1470149993249126.10737418

29.1469710969959695/1499949453602513/?type=1&theater"

Tot i que en cap moment vaig entendre el perquè del que va passar al 2011 amb la signatura del decret 1052, i degut a que l’Ajuntament afrontava la reducció d’un dèficit de 25.870.000, i repeteixo, del quals vostès n’eren responsables i la situació econòmica del País, en cap moment em podia pensar que s’hagués signat per treure’ns part de les nostres retribucions com a treballadors, per repartir-la amb els òrgans de govern i amb aquesta decisió cobrir el repartiment del sou de l’Alcalde en partides socials, fent nos servir durant 4 anys per beneficiar amb una quantitat propera als 180.000  euros als òrgans de govern.

Així doncs, l’Alcalde Sr. Ignasi Giménez al 2011  cobrava 54.500 euros bruts a l’any i els va cobrar fins ésser escollit diputat, la resta pressupostat fins al 2011 que va deixar de cobrar es va distribuir amb els 2 nous regidors i diferents òrgans de govern, el tancament del pressupost del 2011 ja reflecteix el total dels 12 regidors de l’equip de govern, l’alcalde sense retribució municipal i l’oposició.

EL PRESSUPOT LIQUIDAT A 2011 òrgans de govern 424.051,27 euros bruts any

ANY 2012 (supòsit aplicant la reducció dels 54.500 euros i un 11,64% que es va comptabilitzar a les partides de personal – paga extraordinària de nadal, reduccions

de personal, retirada de complements, etc, etc)

Pressupost liquidat 2011, 424.051,27 euros bruts any menys 54.500 euros bruts any Alcalde = 369.551,27 €/bruts x 11’64% = 326.535,51 euros bruts any (total ètic que s’hauria d’haver dedicat als òrgans de govern)

ANY 2012 (pressupost liquidat)

Pressupost liquidat 2012, 381.425,28 euros bruts anymenys el pressupost ètic que s’hauria d’haver liquidat 326,535,51 €/bruts any = 54.889,77 euros bruts anyque indiquen que en cap moment es van reduir els 54.500 del sou de l’alcalde de les partides dels òrgans de govern.

El decret 1052, provoca una reducció dels capítols dedicats a personal de 45.500 euros bruts a l’any.

Es va intentar treure algun complement més, per quadrar-ho amb els 54.500 euros, però hi va haver-hi treballadors als quals no se’ls hi va treure cap complement del que s’havia parlat.

Al 2013, si s’hagués aplicat la reducció del 0,15% que hi va haver als capítols destinats a personal, èticament s’hauria d’haver liquidat les despeses a òrgans de govern amb 326.045,71 euros bruts anuals, però...,es liquiden les partides dedicades a òrgans de govern amb 412.564,53 euros bruts anuals(Ja es van tornar a cobrar les 14 pagues).

PRESSUPOST LIQUIDAT 2011 424.051,27 euros bruts anuals

PRESSUPOST LIQUIDAT 2013 412.564,53 euros bruts anuals

DIFERÈNCIA 2011 al 2013 11.486,77 euros bruts anuals

DECRET 1052 27/10/2011 45.500,00 euros bruts anuals

TOTAL 56.986,77 euros bruts anuals

Al 2014 es mantè estable 412.040,09 euros bruts a l’any i al 2015, es recupera la paga extraordinària de nadal del 2012, i es configuren uns altres òrgans de govern a través de les eleccions municipals, 488.088,40 euros bruts a l’any.

Al 2011 no vaig poder canviar d’empresa tot i intentar-ho, però....

Al gener farà 31 anys que treballo a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, és bo poder passar pàgina i que es pugui aclarir públicament que va passar l’octubre de 2011 i crec que aquesta moció els dona una oportunitat d’explicar-vos i rebatre el que els hi exposo, entenc que es va buscar on retallar despesa fixa de personal per afavorir durant els quatre anys de legislatura els òrgans de govern.

Si les dades són correctes prenguin les mesures corresponents per reparar el dany causat.

Per tot això, Es proposa, ACORDAR:

- Traslladar els fets al Comitè d’Ètica Municipal de l’Ajuntament de Castellar, per valorar:

El reconeixement dels danys ètics, morals i econòmics causats per la resolució del decret d’Alcaldia núm. 1052 de 27/10/2011, a tots els treballadors d’aquest Ajuntament que es relacionen en aquest decret.

Si s’escau posar-ho en coneixement de la companyia d’assegurances per valorar els danys ètics, morals i econòmics causats mitjançant l’acció administrativa derivada de l’aprovació del decret d’Alcaldia núm 1052, de 27/10/2017.

- Si el comitè d’Ètica Municipal de l’Ajuntament de Castellar determina que han existit aquests danys ètics, morals i econòmics, es demana la dimissió de l’alcalde Sr. Ignasi Giménez Renom, dels regidors, Sr. Aleix Canalís Alsina, Sr. Eduardo Gonzàlez Navas, Sr. Joan Creus Oliveras, Sr. José Leiva Reyes, Sr. Daniel Pérez Morejon i les regidores Sra. Ma. Antònia Puig Mayor i Sra. Josefa Martínez Romero, per haver pres un acord administratiu per afavorir econòmicament a membres dels òrgans de govern mitjançant la supressió de part de les retribucions dels treballadors que figuren en la resolució del decret 1052 de 27/10/2011, fonamentat amb informes inexistents, justificat mitjançant pressions, abús d’autoritat, i votant a favor en els plens corresponents a l’aprovació de les retribucions anuals als òrgans de govern des del 27 d’octubre de 2011 fins el 24 de maig de 2015, essent-ne coneixedors.

El Ple va desestimar la moció amb el vot de qualitat de l'Alcalde, ja que en segona votació va obtenir 10 vots en contra (Som de Castellar-PSC) i 10 a favor (ERC, Decidim Castellar i PDeCT)

Cercador


Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40