Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 23/07/2024 23:34:45

Declaració de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Àmbit | Economia i hisenda

Declaració que fa l'interessat, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de l'ordenança fiscal núm. 4, als efectes de la liquidació de l'Impost sobre l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol subjecte passiu que hagi realitzat una transmisió de terrenys de naturalesa urbana.
Quan es pot sol·licitar | Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en que es produeixi l'acreditament de l'impost: a) Quan es tracti d'actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils. b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
per Internet |

Per més informació podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR".

Per realitzar el tràmit electrònic és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos al Portal de l'ORGT a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Fotocòpia de l'escriptura de compra - venda.

A tenir en compte |

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. Article 27. Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ. 2. Si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua dins dels 3, 6 ó 12 mesos següents a la finalització del termini establert per la presentació i ingrés, el recàrrec serà del 5, 10 ó 15 %, respectivament. L'esmentat recàrrec es calcularà sobre l'import a ingressar resultant de las autoliquidacions o sobre l'import de la liquidació derivada de las declaracions extemporànies i exclourà les sanciones que haguessin pogut exigir-se i els interessos de demora reportats fins la presentació de l'autoliquidació o declaració. Si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua una vegada transcorreguts 12 mesos des de la finalització del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 20 % i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se. En aquests casos, s'exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà al terme dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment que l'autoliquidació o declaració s'hagi presentat.

Cost |

Exempcions | Exempcions: - menys d'un any de la data de l'adquisició fins a la venda. - separació amb sentència judicial.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40