Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 11/08/2022 13:40:00

Sol·licitud subvenció per al suport de les famílies monoparentals

Àmbit | Economia i hisenda

Sol·licitud de subvenció sobre l’import de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família monoparental.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona que tinguin la condició de titulars de família monoparental, que sigui titular d'un habitatge a Castellar del Vallès i que sigui la seva vivenda habitual, o bé que tingui un habitatge de lloguer i s’hagi de fer càrrec del pagament d’aquest tribut. Hauran d’estar empadronades a Castellar del Vallès. A més, és necessari estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya, i no tenir deutes tributaris amb l’Ajuntament de la vila. Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de 21 anys, o menors de 26 anys en cas que siguin estudiants, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar formades per una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella; una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec; o bé una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles. En aquest últim cas, a més, la persona progenitora ha de complir els requisits següents: no percebre la pensió d'aliments fixada judicialment, o percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant, haver patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec, o tenir infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.
Quan es pot sol·licitar | Abans del 31 de gener de cada any
per Internet |

Per més informació podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR".

Per realitzar el tràmit electrònic és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos al Portal de l'ORGT a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta.

A més cal aprotar còpia autenticada dels documents següents:

  • Document Nacional d’Identitat
  • Títol de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya
  • Rebut de l’impost sobre béns immobles de l’exercici anterior
  • En el cas de llogaters, hauran de presentar el contracte de lloguer, on es reculli l’obligació de pagar l’IBI.

A tenir en compte |

La quantia de la subvenció serà un percentatge sobre l’import de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’habitatge que constitueixi el domicili habitual de la persona sol·licitant, d’acord amb la taula següent: BASE IMPOSABLE QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ (% SOBRE LA QUOTA ÍNTEGRA) Major de 150.000,00 EUR 5 % Entre 100.000,01 i 150.000,00 EUR 15 % Entre 75.000,01 i 100.000,00 EUR 25 % Entre 50.000,00 i 75.000,00 EUR 35 % Menor de 50.000,00 EUR 50 %

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40