Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 23/06/2024 09:43:53

Sol·licitud de bonificació de l’Impost de Béns Immobles per als immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol

Àmbit | Economia i hisenda, Medi ambient

Tràmit pel qual els propietaris d'immobles gaudiran d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

La bonificació també s’aplicarà als béns immobles on s’hagin realitzat obres d’adaptació o millora d’aquests sistemes.

Qui ho pot sol·licitar | Els propietaris d'immobles de Castellar del Vallès, que compleixen les condicions
Quan es pot sol·licitar | La sol·licitud de la bonificació és presentarà un cop hagin finalitzat les obres, acompanyada del projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació, i del certificat de finalització de les obres. En la tramitació de la concessió hauran d’informar positivament els serveis tècnics municipals en relació a la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada, i es requerirà que prèviament s’hagi tramitat la comunicació prèvia corresponent.
per Internet |

Per més informació podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR".

Per realitzar el tràmit electrònic és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos al Portal de l'ORGT a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Cal sol·licitar cita prèvia

Documentació |

A la sol·licitud caldrà aportar:

  • Certificat d’homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic.
  • Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d’obres presentat davant l’ajuntament.
  • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l’empresa instal·ladora o pel facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solars tèrmics la marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solars elèctrics la potència instal·lada.
  • Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
A tenir en compte |

La bonificació es concedirà per un període de cinc anys per béns immobles destinats a habitatge i tres anys per la resta de béns immobles i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants per al seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici; en aquest sentit, els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació d’aquestes circumstàncies a l’ajuntament. La seva aplicació s’iniciarà l’exercici següent al del seu atorgament.


En el cas d’instal·lacions finalitzades en anys anteriors al moment de sol·licitud de la bonificació, es reconeixerà aquest benefici fiscal per als exercicis que restarien d’haver-se sol·licitat en el moment de la instal·lació.

Cost |

Un cop presentada la sol·licitud, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Per l'any 2024 la taxa és la fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. 1

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40