Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Subvencions

La pàgina s'ha generat el 17/06/2024 08:39:58

Subvencions

Una part important de la despesa municipal es canalitza a través de les subvencions que s'atorguen a les entitats ciutadanes que desenvolupen activitats d'interès per a la ciutat.

L'any 2003 es va aprovar la Llei general de subvencions que regula el procediment de concessió de les subvencions i al seva aplicació als objectius d'interès general.  Les normes que conté aquesta llei són d'aplicació a les subvencions que concedeix l'ajuntament, per la qual cosa cal garantir els principis de la transparència, l'objectivitat, la publicitat i el control en la gestió.  El procés comença amb l'aprovació de les bases específiques per a cada àmbit d'activitat (cultura, esports, salut, benestar social, cooperació al desenvolupament, etc) i la corresponent convocatòria anual.

La Intervenció general de l'ajuntament és l'òrgan responsable de comprovar l'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.

Control financer

L'article 44 de la Llei general de subvencions estableix que el control financer de les subvencions té per objecte verificar:

-     L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part de els persones o entitats beneficiàries.

-     El compliment de les obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.

-     L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries.

-     La realitat i regularitat de les activitats que han estat finançades amb la subvenció.

-     L'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.

-     L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'ajuntament per part de les persones o entitats beneficiàries i que puguin afectar el finançament de les activitats subvencionades.

Justificació de la despesa

Les persones o entitats beneficiàries de subvencions de l'ajuntament han de justificar la despesa realitzada en el termini establert a les corresponents bases de la convocatòria.

La justificació ha de presentar-se en el Registre General de l'ajuntament mitjançant un escrit (que en el cas d'entitats o persones jurídiques en general ha d'anar signat pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a) on figuri una relació de factures o documents acreditatius relatives a l'actuació subvencionada i que contingui:

1.   Número de la factura/document acreditatiu.

2.   Data d'expedició de la factura/document acreditatiu.

3.   Nom i cognoms o raó social de l'expedidor d ela factura/document acreditatiu.

4.   NIF de l'expedidor de la factura/document acreditatiu.

5.   Descripció de l'operació.

6.   Import total de la factura/document acreditatiu.

7.   Percentatge d'aquest import que s'aplica a la subvenció.

8.   Import que s'aplica a la justificació de la subvenció.

En el supòsit que les despeses justificades siguin salaris, caldrà indicar el període a què correspon cada nòmina, el nom de la persona perceptora i el seu NIF.  Cal tenir present que la possibilitat de justificar una subvenció amb retribucions salarials ha d'estar expressament prevista a les bases reguladores de la subvenció.

L'escrit s'acompanyarà de fotocòpia de cada factura o document acreditatiu que haurà de ser compulsada pel Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament. En les factures originals, es posarà un segell on s'indiqui que s'han presentat a l'Ajuntament pels efectes de justificació de la subvenció atorgada.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir


Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40