Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Relació de serveis municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 09:18:53

Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores

Descripció del Servei

La formació de persones adultes ha de donar resposta als diversos objectius que cadascun espera aconseguir mitjançant un procés formatiu. Per això comprèn els àmbits següents: la formació bàsica, la formació per al món laboral i la formació per al lleure i la cultura.

L’Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores ofereix una programació adequada a cadascun dels nivells educatius que es volen impartir:

 • Formació instrumental de primer, segon i tercer nivell
 • Ensenyaments inicials: anglès, nivells I, II i III (aquest últim equivalència MECR A2.2) més dos nous grups de nivell IV. Català fins el nivell B1.
 • Informàtica inicial: adreçat a persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i a les que ja tenen aquests coneixements bàsics i s'inicien en el seu ús.
 • Graduat d’Educació Secundària (GES), que suposa una ampliació cultural, de coneixements i habilitats amb l’objectiu de poder desenvolupar capacitats i aconseguir així la titulació adequada tant per a la integració al món laboral com per aconseguir una realització personal
 • Preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior
 • Preparació per a l’accés a proves de majors de 25 anys i de 45 anys a la Universitat , un curs preparatori amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes superin les proves d’accés a la universitat .
 • Curs per a Nouvinguts, que té per objectiu donar solucions als nous habitants de Castellar per tal d’aconseguir una plena integració, tant amb l’ensenyament de català i castellà com de la cultura i singularitats de Catalunya.
 • Necessitats Educatives Especials, un curs on es treballa amb un alumnat concret i singular amb l’objectiu de normalitzar la seva situació
 • Taller de literatura, que suposarà per qui s’hi inscrigui una forma de gaudir del món a través de la lectura i l’anàlisi de diferents obres de la literatura mundial.
 • Centre de suport IOC. A més, l'Escola d'Adults s'ha convertit en un centre de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) en l'apartat del Graduat d'Educació Secundària Obligatòria (GESO).

L'Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores treballa amb altres regidories (i projectes) i amb altres centres escolars, tant del municipi com de fora. Pertanyem a un equip que treballa per donar visibilitat als centres de formació de persones adultes de l’ICE (Institut Ciències de l’Educació de la UAB) i també som membres de la xarxa d’Escoles d’Adults de la Diputació de Barcelona.

Dirigit a |

Qualsevol persona interessada major de 16 o 18 anys depenent del curs sol·licitat.

Forma de gestió |

Directa

Canals per accedir al servei

Presencial |
Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores
C. dels Pedrissos, 9, Local
Telefònic |
93 714 83 55

Condicions d'accés |

Cal estar inscrit a l’Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores

Drets i deures |

D'acord a l'establert a la Carta de Serveis:

Drets:

 • A ser tractats amb equitat, dignitat i respecte, i amb criteri d’inclusió, tant pel professorat com pels/per les companys/es, tot considerant la seva consciència cívica, moral i religiosa d’acord amb la Constitució, per tal d’evitar discriminacions de qualsevol tipus.
 • A què l’ensenyament es realitzi en un àmbit de comprensió, diàleg, cooperació, tolerància i convivència democràtica, amb justícia i sense discriminació.
 • A rebre informació sobre el seu rendiment acadèmic i alhora a ser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. Tanmateix tenen dret a rebre informació sobre activitats del centre
 • A què s’imparteixin diàriament les classes en condicions de normalitat acadèmica, amb accessibilitat i condicions saludables.
 • A escollir democràticament els seus representants i participar activament en la vida del Centre.
 • A ser escoltat/da abans de fer efectiva una sanció de qualsevol tipus.
 • A plantejar les seves queixes al professorat i a la Direcció.
 • A rebre orientació en els àmbits educatius, professionals i si s’escau, personals (amb el suport especialista adequat).

Deures:

 • L’alumnat està obligat a assistir a les activitats docents del Centre, així com al puntual compliment i respecte de l’horari establert.
 • Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat i administració).
 • Respectar el Projecte Educatiu (PEC) i el caràcter propi del Centre.
 • Donar compte de les sortides del Centre al professorat, acompanyant-hi l’autorització, escrita pels pares, en cas de ser menors d’edat.
 • L’alumnat ha de portar el material indispensable per a la realització, amb garanties, de les classes lectives.
 • Hauran d’utilitzar adequadament les instal·lacions, mobiliari, material i dependències del Centre.

Preu |

Consultar normativa vigent

Compromisos de qualitat

Els establerts a la Carta de Serveis de l'Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores aprovada pel Ple de 28 de setembre de 2021.

Indicadors de qualitat

L'avaluació dels compromissos es podrà consultar al web municipal un cop finalitzat l'any.

Data d'actualització |

22/03/2023

Normativa reguladora |

Els establerts a la Carta de Serveis de l'Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores aprovada pel Ple de 28 de setembre de 2021.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut imprimir

Ajuda'ns a millorar

Fes arribar a l'Ajuntament les teves consultes, queixes i suggeriments sobre qualsevol tema municipal.

Per Internet: podeu accedir-hi fàcilment fent clic aquí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40