Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de targetes d'aparcament per a persones o col·lectius amb mobilitat reduïda

Àmbit | Benestar social

Tràmit d'ajuda dirigida a les persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.

Objecte

Facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Beneficis

 • Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.
 • Aturar el vehicle, pel temps imprescindible, a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
 • Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega.
 • Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l’Estat i els estats membres de la Unió Europea.

Obligacions

 • Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què se circula.
 • Usar la targeta de manera personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
 • Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la ni manipular-la).
 • Comunicar als ajuntaments corresponents el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure a un altre municipi.
 • Lliurar la targeta a l’ens local responsable en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
 • Comunicar a l’ens local responsable la pèrdua o el robatori de la targeta i sol·licitar-ne un duplicat. Cal adjuntar còpia de la denúncia feta als cossos de seguretat.
 • Sol·licitar només una targeta d’una única modalitat.

Fets sancionables

 • Es considera ús fraudulent a) el fet d’emprar la targeta d’aparcament en absència de la persona titular b) Emprar-la amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original c) Reproduir o comercialitzar la targeta (art. 52 de la Llei 13/2014).
 • L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és una  infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014).
 • Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 de la Llei 13/2014).
 • Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d’un document públic (art. 392 del Codi penal).
Qui ho pot sol·licitar | 1. Targeta per al conductor/a
  Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.
   2. Targeta per al no-conductor/a
    a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
     b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l’informe emès pel Centre d’Atenció a Discapacitats.
      c) Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d’Atenció a Discapacitats.
       3. Targeta per al transport col·lectiu
        Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit” adjuntant el formulari corresponent a cada cas i la documentació requerida .

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Enllaç tràmit
Per telèfon |
Presencial |
Documentació |

Instància de sol·licitud individual / transport col·lectiu.

 • Document acreditatiu d'identificació.
 • Dues fotografies del titular.
 • En el cas de titular conductor, fotocòpia del permís de conduir.
 • Certificat de discapacitat amb mobililitat reduïda o certificat d'idoneïtat.
Termini estimat |

15 dies

Termini legal |

De conformitat amb l'article 7.4 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, el termini màxim de resolució i notificació (tant per a altes com per a renovacions i dup

Cost |

Gratuït

Informació legal | - Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
  - Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).
   - Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
    - Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE de 3 de març de 2008.

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica fent clic aquí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40