Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/07/2024 19:14:58

Sol·licitud de targetes d'aparcament per a persones o col·lectius amb mobilitat reduïda

Àmbit | Benestar social

Tràmit d'ajuda dirigida a les persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.

Objecte

Facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Beneficis

 • Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.
 • Aturar el vehicle, pel temps imprescindible, a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
 • Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega.
 • Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l’Estat i els estats membres de la Unió Europea.

Obligacions

 • Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què se circula.
 • Usar la targeta de manera personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
 • Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la ni manipular-la).
 • Comunicar als ajuntaments corresponents el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure a un altre municipi.
 • Lliurar la targeta a l’ens local responsable en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
 • Comunicar a l’ens local responsable la pèrdua o el robatori de la targeta i sol·licitar-ne un duplicat. Cal adjuntar còpia de la denúncia feta als cossos de seguretat.
 • Sol·licitar només una targeta d’una única modalitat.

Fets sancionables

 • Es considera ús fraudulent a) el fet d’emprar la targeta d’aparcament en absència de la persona titular b) Emprar-la amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original c) Reproduir o comercialitzar la targeta (art. 52 de la Llei 13/2014).
 • L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és una  infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014).
 • Cometre 3 infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 de la Llei 13/2014).
 • Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d’un document públic (art. 392 del Codi penal).
Qui ho pot sol·licitar | 1. Targeta per al conductor/a
  Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.
   2. Targeta per al no-conductor/a
    a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
     b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l’informe emès pel Centre d’Atenció a Discapacitats.
      c) Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d’Atenció a Discapacitats.
       3. Targeta per al transport col·lectiu
        Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Per telèfon |
Presencial |
Documentació |

Instància de sol·licitud individual / transport col·lectiu.

 • Document acreditatiu d'identificació.
 • Dues fotografies del titular.
 • En el cas de titular conductor, fotocòpia del permís de conduir.
 • Certificat de discapacitat amb mobililitat reduïda o certificat d'idoneïtat.
Termini estimat |

15 dies

Termini legal |

De conformitat amb l'article 7.4 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, el termini màxim de resolució i notificació (tant per a altes com per a renovacions i dup

Cost |

Gratuït

Informació legal | - Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
  - Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC 3602, 25.3.2002).
   - Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
    - Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE de 3 de març de 2008.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40