Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 23/07/2024 23:38:42

Sol·licitud de reclamació per responsabilitat patrimonial

Àmbit | Secretaria
  • Tràmit pel qual ciutadà pot sol·licitar a l'ajuntament de Castellar del Vallès una indemnització per danys i perjudicis soferts a conseqüència del funcionament dels serveis municipals.
  • La indemnització procedirà sempre i quan es donin els requisits següents:
  1. El dany haurà de ser efectiu, avaluable, individualitzat i conseqüència del funcionament dels Serveis Públics
  2. No procedirà la indemnització si el ciutadà té el deure jurídic de suportar el dany sofert.
  3. No siguin causa de casos de força major.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona perjudicada major de 18 anys i en cas de menors el seu pare, mare o tutor legal.
Quan es pot sol·licitar | En un màxim d'1 any a comptar des de dels fets o de la curació dels danys físics o psíquics.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta.
  • Pressupost/factura o rebut dels danys, si s'escau.
  • Informe d'atenció mèdica, si s'escau.
  • Altres documents justificatius del fet.
Termini estimat |

6 mesos

Termini legal |

6 mesos

A tenir en compte |

L'informe de la Policia Local o de Via Pública tenen presumpció de certesa dels fets en front d'altres documents justificatius que es puguin aportar. Per la qual cosa, és recomanable la intervenció de la Policia Local en qualsevol cas.Per a poder reclamar els danys soferts a l’Ajuntament cal acreditar que han estat provocats pe funcionament d’un servei públic i demostrar l’existència d’una relació directe entre el funcionament del servei i el dany sofert.
Es poden acreditar els danys reclamants mitjançant informe de la Policia Local, informe mèdic, declaració de testimonis que tinguin coneixement dels fets, pressupost, factura o rebut de les quantitats necessàries o abonades per reparar el dany, etc.
Aquests danys, per a què puguin ser indemnitzables, han de ser efectius, és a dir, certs i que ja s’hagin produït, avaluables econòmicament, o sia que hagin provocat un dany patrimonial i, individualitzats, en relació a una persona o grup de persones.
Els perjudicis, o sia les despeses complementàries indispensables que aquests danys hagin pogut causar, per poder ser indemnitzables, han de reunir les mateixes característiques.


 

Cost |

Gratuït

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40