Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 14/04/2024 19:30:39

Declaració cost real d'execució material d'obres per la liquidació definitiva de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Àmbit | Economia i hisenda

Declaració que fa el titular de la llicència d'obres majors, un cop aquestes han finalitzat, sobre el cost real d'execució material de les obres, per tal que l'Ajuntament pugui practicar la corresponent liquidació definitiva de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, d'acord amb el que s'estableix a l'article 103.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Qui ho pot sol·licitar | Els titulars de les llicències d'obres majors, un cop aquestes han finalitzat.
Quan es pot sol·licitar | Aquesta declaració s'ha de presentar un cop hagin finalitzat les obres. En el cas que s'hagi realitzat un requeriment, caldrà complir els terminis que es marquin en aquest.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Model de declaració correctament omplert.
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau).
  • Fotocòpia de la documentació que sigui necessària per la correcta justificació del cost real d'execució material de les obres.
A tenir en compte |

No formen part del cost d'execució material, l'Impost sobre el Valor Afegit, les taxes, preus públics, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d'execució material.

Cost |

Un cop presentada la comunicació, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Per l'any 2024 la taxa és la fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació legal | Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40