Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 09:13:52

Acreditació anual de la llicència mercat no sedentari 2023

Àmbit | Comerç

Tràmit el qual té per objecte la corresponent renovació municipal per a l'exercici de la venda no sedentària al Mercat Setmanal.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona física o jurídica reconeguts com a marxants i que la seva activitat sigui la distribució comercial al detall i que compleixi tots els requisits legals.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses

D'acord amb l'article 7 punt 1.b de la Llei 18/2023, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, els emprenedors i els titulars de les activitats econòmiques (l'emrpesa, els professionals i els autònoms), i les persones autoritzades per aquests o llurs representants, tenen el deure de relacionar.se digitalment amb les adminsitracions públiques implicades 

@ TRAMITAR
Documentació |
 1. Fotografia personal, mida carnet, del titular i suplent, si s'escau.
 2. NIF del titular i suplent, si s'escau, de la parada en vigor. 
 3. Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT corresponent a l'activitat desenvolupada per la qual renovo la llicència. 
 4. Assegurança de Responsabilitat Civil relativa a l'activitat per la qual renovo la llicència.
 5. Document d'alta al Règim de a Seguretat Social que correspongui i estant al corrent de pagament.
 6. Document que acrediti estar al corrent de pagament de les taxes municipals Ordenança Núm.9 Taxa Mercats
 7. Si el peticionari és del sector d'alimentació, haurà d'acompanyar el carnet de Manipulador d'aliments. 
Termini legal |

26 de maig de 2023

A tenir en compte |

El titular o representant legal de l'activitat ha de complir els següents requisits: 1. Que compleixo els requisits establerts a l’article 8 de l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Castellar del Vallès.

 2. Que compleixo els requisits establerts dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de Política Lingüística DOGC núm. 2553, de 9 de gener de 1998, i al BOE núm. 36, d'11 de febrer de 1998.

 3. Que compleixo els requisits establerts en la Llei 7/1996 Ordenació del Comerç Minorista, RD 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant i no sedentària i el Reglament del Mercat Setmanal de Castellar del Vallès.

 4. Donat el cas, en qualitat de titular o representant legal de l’establiment alimentari no sedentari, declaro, sota la meva responsabilitat que, conec els requisits sanitaris que s’han de complir i que estic inscrit/a al Registre Sanitari corresponent al tipus d’establiment (RSIPAC, Registre municipal establiments alimentaris minoristes).

 5. Que l’Ajuntament de Castellar del Vallès comprovi les dades que consideri necessàries relatives a la renovació de la llicència sol·licitada.

 6. Que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes, així com tota la documentació que s’adjunta, i que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.


La no acreditació de la documentació requerida o l’impagament de les taxes municipals procedirem segons indica l’Art. 27 de la ordenança de Mercat no sedentari de Castellar del Vallès a imposar les sancions pertinents en les que poden imposar-se multes conjuntamente amb la suspensió temporal o revocació de l’autorització.


En cas de voler tramitar l’extinció de l’autorització de la seva llicència, ha de fer una instancia electrónica sol·licitant la renuncia expressa.


En cas de no tenir resposta per part seva procedirem segons indica l’Art. 27 de la ordenança de Mercat no sedentari de Castellar del Vallès a imposar les sancions pertinents en les que poden imposar-se multes conjuntament amb la suspensió temporal o revocació de l’autorització.

Informació legal | Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Castellar del Vallès.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40