Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 09:47:43

Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Àmbit | Comerç, Salut

Qualsevol establiment que realitzi l'activitat o formació de tatuatges, micropigmentació i/o pírcing necessita obligatòriament l'autorització sanitària administrativa necessària pel desenvolupament de l’activitat, d’acord amb l'art. 14 Autorització sanitària municipal Capítol IV del Decret 90/2008 del 22 d'Abril pel qual es regulen aquestes pràctiques, així com els requisits higiènicosanitaris que han de complir els mencionats establiments.

Per l'inici d'un nou establiment, s'haurà de demanar conjuntament la comunicació prèvia per inici d'activitat  amb aquest tràmit d'autorització sanitària.

Qui ho pot sol·licitar | El titular o el seu representant legal de l'activitat.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Documentació obligatòria que cal adjuntar:

  • Sol·licitud degudament complimentada.
  • Fotocòpia del NIF de la persona titular de l’activitat.
  • Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.
  • Memòria descriptiva per l’autorització sanitària degudament complimentada.
  • Còpia del contracte amb el gestor autoritzat de residus sanitaris.
  • Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d’acord amb l’Art. 5.2 del Decret 90/2008 de 22 d’Abril.
  • Pagament de la taxa de tramitació que fixa l’ordenança fiscal número A13 Taxa pels serveis de Salut pública.
A tenir en compte |

La informació presentada en la sol·licitud i memòria es remetrà a l'Agència de Protecció de la Salut. Un tècnic de sanitat, realitzarà una visita d’inspecció tècnica a l'establiment que demana l'autorització sanitària, si es reuneixen els requisits que demana la normativa vigent, el departament de Salut de l'Ajuntament, emetrà l'autorització sanitària corresponent mitjançant via administrativa.

Cost |

Si

Informació legal | Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i Pírcing així com els requisits higiènico-sanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública. Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40