Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud prestació social Casal d'Estiu 2019

Àmbit | Benestar social

Amb la finalitat  d’assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta dels Casals de vacances, l’Ajuntament de Castellar del Vallès disposa d'un sistema d’ajuts econòmics adreçat als nens i nenes d’unitats familiars que viuen a Castellar del Vallès i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic.

Seran objecte dels ajuts les quotes del Casal en horari de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h i no es subvencionarà la quota de menjador.

La quantia, d'acord amb el reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, en cap cas superarà els 40 € setmanals i serà per una durada màxima de 5 setmanes.

Qui ho pot sol·licitar | L’edat dels menors beneficiaris dels ajuts serà de 3 a 12 anys i fins 14 anys en el cas de menors amb discapacitat.
Quan es pot sol·licitar | Des del 27 de maig al 7 de juny de 2019
Presencial |
Documentació |

Cal presentar el model de sol·licitud correctament omplert, adjuntant:

 • Annex amb les dades de la inscripció a la entitat, signat per l’entitat i pel pare/mare o tutor.
 • Full d’inscripció al casal d’estiu, on figuri la identificació del/de la menor per a qui es sol·licita l’ajut (en el cas que es disposi).
 • Fotocòpia del document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que signa la sol·licitud.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar (a adjuntar per part de l'Ajuntament).
 • Fotocòpia de les tres últimes nòmines de totes les persones majors de 16 anys que integren la unitat familiar.  En el cas de pensionistes, certificat de la quantia de la pensió.  En el cas de persones que desenvolupen treball per compte pròpia (autònoms), fotocòpia de l’autoliquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’any 2015.  En el cas de persones en situació d’atur o que no perceben ingressos, fotocòpia del document acreditatiu on es consigna si perceben subsidi d’atur (quantia dels tres últims mesos) o que no perceben cap tipus de prestació econòmica.
 • Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés que percebi qualsevol membre de la unitat familiar.
 • En cas de no poder acreditar cap de els circumstàncies contemplades en els punts anteriors, declaració jurada dels ingressos percebuts.
 • Últim rebut de pagament de la hipoteca o de la renda de lloguer, en el seu cas, de l’habitatge que constitueix el domicili de residència del/de la menor per a qui es sol·licita l’ajut.
 • Full de cessió de crèdit a l’entitat organitzadora de l’activitat.

Documentació complementària en cas de separació o acolliment d'un menor:

 • En cas de separació o divorci, resolució judicial que determini alguna d’aquestes situacions.
 • En cas de separació de fet, documentació acreditativa d’aquesta situació (acta notarial, escrit d’interposició de la demanda corresponent, etc)
 • Documentació acreditativa, si és el cas, que la persona menor es té en acolliment.
 • Documentació acreditativa que s’incompleix l’obligació de satisfer la pensió d’aliments reconeguda a favor d’una persona menor d’edat de la unitat familiar.
 • En cas de discapacitat o malaltia greu d'un familiar, documentació que ho acrediti (informe mèdic, resolució de dependència, certificat d'invalidesa o certificat de discapacitat igual o superior al 33 per cent).
 • En cas que el pare, mare o tutor no pugui fer-se càrrec del/de la menor durant el dia, documentació que acrediti aquesta impossibilitat (contracte de treball o certificat de l'empresa amb els horaris laborals). En cas que la impossibilitat de fer-se càrrec sigui per motius formatius, certificat oficial d'estudis o de realització de cursos de formació ocupacional, on consti l'horari.
 • En cas de dones víctimes de casos de violència de gènere, documentació acreditativa de la situació (sentència judicial, ordre de protecció, atestat de les forces d'ordre públic, informe mèdic, social o psicològic, o qualsevol altre document establert per una disposició legal).
A tenir en compte |

Les persones interessades a sol·licitar l’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat organitzadora de l’activitat, a partir de la data indicada, a la qual es volen inscriure i formalitzaran la preinscripció sense abonar cap quantitat a compte. Un cop hagin formalitzat la preinscripció, s’adreçaran al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Castellar del Vallès (C/ Portugal, 2 , 1r pis) per tal de formalitzar l’accés a l’ajut econòmic.
El departament de Serveis Socials revisarà i resoldrà les sol·licituds presentades i ho farà saber a cada interessat i enviarà una còpia a l’entitat que gestioni el casal.
Abans d’iniciar l’activitat del Casal d’estiu, les persones beneficiàries d’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat gestora i formalitzaran la inscripció a l’activitat, aportant la carta amb la resolució de l’ajut econòmic. Segons el sistema que estableixi cada entitat, l’usuari abonarà la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat.
Aquest import serà pagat directament a l’entitat organitzadora de l’activitat. A aquests efectes, el representant legal de la persona menor beneficiària de l’ajut signarà un document de cessió de crèdit a aquesta entitat organitzadora de l’activitat.
Les persones beneficiàries que cursin baixa del casal d'estiu i hagin gaudit d'ajut econòmic, hauran de retornar l'import a l'ajuntament excepte en els casos que puguin acreditar que la baixa ha estat motivada per causes de força major amb malaltia i que l'entitat organitzadora de l'activitat no li ha retornat la quantitat abonada.

Cost |

No

Necessites ajuda?

Si necessites ajuda en la tramitació electrònica, accedeix al Servei de suport en la Tramitació Electrònica fent clic aquí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40