Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 08:47:24

Sol·licitud prestació social Casal d'Estiu 2024

Àmbit | Benestar social

Tràmit adreçat a unitats familiars amb infants i adolescents empadronats a Castellar del Vallès que s’inscriguin a qualsevol de les propostes adherides al projecte “Estiu enriquit 2024”.

L’aprovació de l’ajut i el seu percentatge es determinarà en funció de la renda familiar amb els criteris del Reglament municipal de prestacions i en cap cas superarà els 40 € setmanals.

En el cas de menors amb necessitats educatives especials reconegudes que requereixin monitor de suport, caldrà adreçar-se a la Regidoria de Diversitat Funcional (Portugal, 2) demanant entrevista tècnica per valorar i tramitar la proposta i presentar la corresponent sol·licitud mijançant el formulari específic

Per tenir dret a l'ajut, els ingresos màxims nets mensuals de la unitat de convivència (una vegada restada la quantitat destinada al pagament de vivenda) serán els següents, en funció del valor de l’index de suficiencia de Catalunya (IRSC 2024: 755,82€):

Membres Renda disponible
Dos membres IRSCx1,3 (982,57 €)
Tres membres IRSCx1,6 (1.209,31 €)
Quatre membres IRSCx1,9 (1.436,06 €)
Cinc mebres IRSCX2,2 (1.662,80 €)
Sis mebres IRSCx2,5 (1.889,55 €)
Qui ho pot sol·licitar | L’edat dels menors beneficiaris dels ajuts serà de 3 a 17 anys.
Quan es pot sol·licitar | Per l'any 2024, des del 20 de maig al 7 de juny (ambdues dates incloses)
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'idCAT Mòbil o Certificat Digital admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Demanant cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviaajutssocials

Documentació |

Cal presentar:

 • Imprès de sol·licitud correctament omplert i signat.
 • Annex amb les dades de la inscripció a la entitat, signat per l’entitat i pel pare/mare o tutor.
 • Full d’inscripció al casal d’estiu, on figuri la identificació del/de la menor per a qui es sol·licita l’ajut (en el cas que es disposi).
 • Document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que signa la sol·licitud.
 • Còpia del llibre de família.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar (a adjuntar per part de l’Ajuntament).
 • Còpia de les tres últimes nòmines de totes les persones majors de 16 anys que integren la unitat familiar.  En el cas de pensionistes, certificat de la quantia de la pensió.  En el cas de persones que desenvolupen treball per compte pròpia (autònoms), fotocòpia de l’autoliquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del darrer any.  En el cas de persones en situació d’atur o que no perceben ingressos, fotocòpia del document acreditatiu on es consigna si perceben subsidi d’atur (quantia dels tres últims mesos) o que no perceben cap tipus de prestació econòmica.
 • Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés que percebin els membres  de la unitat familiar.
 • En cas de no poder acreditar cap de els circumstàncies contemplades en els punts anteriors, declaració jurada dels ingressos percebuts.
 • Tres darrers rebuts de pagament de la hipoteca o de la renda de lloguer..

Documentació complementària en cas de separació o acolliment de menor:

 •  En cas de separació o divorci, resolució judicial que determini alguna d’aquestes situacions.
 •  En cas de separació de fet, documentació acreditativa d’aquesta situació (acta notarial, escrit d’interposició de la demanda corresponent, etc)
 •  Documentació acreditativa, si és el cas, que la persona menor es té en acolliment.
 •  Documentació acreditativa que s’incompleix l’obligació de satisfer la pensió d’aliments reconeguda a favor d’una persona menor d’edat de la unitat familiar.
 •  En cas de discapacitat o malaltia greu d'un familiar, documentació que ho acrediti (informe mèdic, resolució de dependència, certificat d'invalidesa o certificat de discapacitat igual o superior al 33 per cent).
 •  En cas que el pare, mare o tutor no pugui fer-se càrrec del/de la menor durant el dia, documentació que acrediti aquesta impossibilitat (contracte de treball o certificat de l'empresa amb els horaris laborals). En cas que la impossibilitat de fer-se càrrec sigui per motius formatius, certificat oficial d'estudis o de realització de cursos de formació ocupacional, on consti l'horari.
 •  En cas de dones víctimes de casos de violència de gènere, documentació acreditativa de la situació (sentència judicial, ordre de protecció, atestat de les forces d'ordre públic, informe mèdic, social o psicològic, o qualsevol altre document establert per una disposició legal).
A tenir en compte |

 • Les persones interessades a sol·licitar l’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat organitzadora de l’activitat, a partir de la data indicada, a la qual es volen inscriure i formalitzaran la preinscripció sense abonar cap quantitat a compte.

 • La regidoria d'Atenció Socials revisarà i resoldrà les sol·licituds presentades i ho farà saber a cada interessat via e-mail o trucada telefònica.

 • En el cas que sigui denegada, rebrà la informació provisional que es notificarà degudament posteriorment.

 • Abans d’iniciar l’activitat del Casal d’estiu, les persones beneficiàries d’ajut econòmic s’adreçaran a l’entitat gestora i formalitzaran la inscripció a l’activitat. Segons el sistema que estableixi cada entitat, l’usuari abonarà la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat.

 • Aquest import serà pagat directament a l’entitat organitzadora de l’activitat. A aquests efectes, el representant legal de la persona menor beneficiària de l’ajut signarà un document de cessió de crèdit a aquesta entitat organitzadora de l’activitat.

 • Les persones beneficiàries que cursin baixa del casal d'estiu i hagin gaudit d'ajut econòmic, hauran de retornar l'import a l'ajuntament excepte en els casos que puguin acreditar que la baixa ha estat motivada per causes de força major amb malaltia i que l'entitat organitzadora de l'activitat no li ha retornat la quantitat abonada.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40