Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 22/06/2024 09:05:30

Sol·licitud de participació al projecte activitats d'estiu 2024, estiu enriquit i d'ús d'equipaments municipals

Àmbit | Cultura i lleure, Educació

Tràmit pel qual qualsevol persona jurídica que organitzi i ofereixi activitats d’estiu a Castellar del Vallès pot sol·licitar participar al projecte ‘Activitats d’Estiu 2024, UN ESTIU ENRIQUIT’ i sol·licitar l’ús d’equipaments municipals per a la realització de casals de vacances en període d’estiu.

Qui ho pot sol·licitar | Totes aquelles persones jurídiques que organitzin i ofereixin activitats d’estiu a Castellar del Vallès d’acord amb les condicions recollides en les bases reguladores.
Quan es pot sol·licitar | Del 17 d'abril a l'01 de maig de 2024 (ambdós inclosos)
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

@ TRAMITAR
Presencial |

Sols podran presentar la sol·licitud de forma presencial les persones físiques.

Documentació |

a) El document de sol·licitud de participació al projecte (Annex) que inclou:

  • Sol·licitud de cessió d’ús d’equipament municipal
  • Declaració responsable

b) La fitxa del projecte 

c) Un document que acrediti la condició de representant de l'entitat promotora, fent incís que s'admet qualsevol document fefaent que acrediti aquesta condició, d'acord amb l'article 5 de la LPACAP.

  • Els models de documents sol·licitats que aquí apareixen com a annexes estaran penjats a la web de l’Ajuntament. http://www.castellarvalles.cat/estiuenriquit.
  • No s’acceptaran, en cap cas, les sol·licituds enviades a través de fax o correu electrònic.
  • La sol·licitud per fer ús d’algun equipament municipal només serà acceptada per aquelles entitats promotores que no disposin d’un espai adequat, atenent a la normativa exposada, per dur a terme l’activitat.
  • Els sol·licitants que siguin entitats sense ànim de lucre adjudicades estaran exemptes de pagament de qualsevol taxa, o contraprestació, per raó de la cessió, de conformitat al que estableix l’article 11.2 l’ordenança fiscal núm. A10, taxa per ocupació temporal del domini públic de l’any 2024.
  • El període comprès per presentar sol·licitud és durant el termini de 15 dies naturals des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (ambdues dates incloses).
Període de resolució |

Mitjançant resolució d’Alcaldia en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i esmenes s’indicarà quines són les entitats promotores adherides al projecte i equipaments cedits.

A tenir en compte |

Les bases per a la participació en el projecte ‘Activitats d’Estiu 2024, Un Estiu enriquit’


De l' 1 d'agost al 30 de setembre de 2024, les persones jurídiques que han participat a l'edició del 2023, han de presentar una memòria i avaluació de les activitats realitzades. Per fer-ho han de presentar una instancia genèrica electrònica adjuntant:


- Formulari de presentació de la memòria (d'acord model: Annex 2. Fitxa de valoració i memòria)

Cost |

Gratuit

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40