Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 25/05/2024 10:45:27

Sol·licitud subvenció per al foment de les noves activitats econòmiques o professionals, any 2023

Àmbit | Economia i hisenda, Empresa, Ocupació

Sol·licitud de concessió de subvencions en el marc dels programes de lluita contra la desocupació, adreçades a:

 • Persones que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors/res autònoms/mes (empreses individuals)
 • Empreses de nova creació, de titularitat de societats mercantils (empreses societàries)

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits següents:

 • Haver iniciat una nova activitat econòmica en l’any de la convocatòria amb el domicili fiscal i el centre principal de treball principal ubicats en el terme municipal de Castellar del Vallès.
 • En cas de treballadors/res autònoms/mes, no haver estat donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social en l’últim any anterior a la data d’alta.
 • En el cas de treballadors/res autònoms/mes, estar empadronat/ada en el municipi de Castellar del Vallès com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal.
 • Disposar d’un pla d’empresa assessorat pels serveis de desenvolupament econòmic de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i informat favorablement per aquests.
 • No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
 • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Qui ho pot sol·licitar |

- Persones que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors/res autònoms/mes (empreses individuals)

- Empreses de nova creació, de titularitat de societats mercantils (empreses societàries)

Les activitats econòmiques objecte de subvenció han d’haver-se iniciat a partir del 31 de maig de 2022.

Quan es pot sol·licitar |

- El termini per a presentar les sol·licituds de subvenció s'inicia el dia 4 d'agost i finalitza el dia 31 d'octubre de 2023, inclusivament

per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviaempresa

Documentació |
 • Instància de sol·licitud correctament omplerta, aportant la documentació necessària
 • En el cas de treballadors/res autònoms/mes, formulari normalitzat de declaració d'estar empadronat/ada a Castellar del Vallès des de com a mínim tres mesos abans de l'alta fiscal (model annex)
 • Formulari normalitzat de dades del compte corrent on transferir la subvenció (model annex)
Termini legal |

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos.

A tenir en compte |

La quantia màxima de la subvenció serà de 3.500,00 euros per a cada activitat econòmica. Aquesta quantia màxima s’ajustarà, en cada cas, a la quantia de les despeses que es justifiquin.


La concessió de les subvencions es farà per ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre general de l'ajuntament i fins que el crèdit pressupostari s'esgoti. Les sol·licituds que no s'hagin pogut atendre en l'any natural per no disponibilitat de crèdit pressupostar s'entendran desestimades. 


Aquesta tramitació compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40