Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 1/06/2023 08:16:13

Sol·licitud subvenció per al foment de les noves activitats econòmiques o professionals, any 2022

Àmbit | Economia i hisenda, Empresa, Ocupació

Sol·licitud de concessió de subvencions en el marc dels programes de lluita contra la desocupació, adreçades a:

 • Persones que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors/res autònoms/mes (empreses individuals)
 • Empreses de nova creació, de titularitat de societats mercantils (empreses societàries)

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits següents:

 • Haver iniciat una nova activitat econòmica en l’any de la convocatòria amb el domicili fiscal i el centre principal de treball principal ubicats en el terme municipal de Castellar del Vallès.
 • En cas de treballadors/res autònoms/mes, no haver estat donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social en l’últim any anterior a la data d’alta.
 • En el cas de treballadors/res autònoms/mes, estar empadronat/ada en el municipi de Castellar del Vallès com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal.
 • Disposar d’un pla d’empresa assessorat pels serveis de desenvolupament econòmic de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i informat favorablement per aquests.
 • No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
 • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Qui ho pot sol·licitar |

- Persones que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors/res autònoms/mes (empreses individuals)

- Empreses de nova creació, de titularitat de societats mercantils (empreses societàries)

Quan es pot sol·licitar |

- El termini per a presentar les sol·licituds de subvenció s'inicia el dia 10 de juny i finalitza el dia 30 de novembre de 2022, inclusivament

- Les activitats econòmiques objecte de subvenció han d'haver-se iniciat a partir del 29 de maig de 2021

per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviaempresa

Documentació |
 • Instància de sol·licitud correctament omplerta, aportant la documentació necessària
 • En el cas de treballadors/res autònoms/mes, formulari normalitzat de declaració d'estar empadronat/ada a Castellar del Vallès des de com a mínim tres mesos abans de l'alta fiscal (model annex)
 • Formulari normalitzat de dades del compte corrent on transferir la subvenció (model annex)
Termini legal |

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos.

A tenir en compte |

La quantia màxima de la subvenció serà de 3.500,00 euros per a cada activitat econòmica. Aquesta quantia màxima s’ajustarà, en cada cas, a la quantia de les despeses que es justifiquin.


En el cas que en el moment de concedir-se la subvenció s’hagi esgotat el crèdit pressupostari destinat a aquest efecte, l’ordre de pagament s’expedirà a càrrec del pressupost de l’any següent.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40