Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 17/07/2024 18:07:53

Sol·licitud de reducció del preu públic del servei d'Escola Bressol municipal i/o servei fix de 5 dies de Menjador Escolar. Curs 2023/2024

Àmbit | Educació

Sol·licitud de reducció del preu públic del servei d'Escola Bressol municipal i/o servei fix de 5 dies de Menjador Escolar curs 2023-2024:

 • vinculada a la capacitat econòmica
 • per a famílies amb més d'un fill/a matriculat a l'escola bressol
 • per a famílies monoparentals
 • per a famíles nombroses

Les reduccions regulades a famílies nombroses, a famílies monoparentals, famílies amb més d'un fill/a matriculat a l'escola bressol i reducció vinculada a la capacitat econòmica de la família, no són acumulatives, i en cas que en una persona es doni més d'una de les circumstàncies que es contemplen, s'aplicarà únicament la reducció major.

Qui ho pot sol·licitar | Totes les famílies dels alumnes de les Escoles Bressol Municipals de Castellar del Vallès
Quan es pot sol·licitar | En el moment de presentar la matricula a l'escola bressol i un cop matriculat, en qualsevol moment
per Internet |

Les sol·licituds per capacitat econòmica es poden presentar de forma electrònica.

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Per telèfon |
Presencial |

La presentació de les sol·licituds s'han de realitzar a:

 • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC): sol·licituds per capacitat a econòmica. El servei s'ofereix amb cita prèvia.
 • Escoles Bressol Municipals: sol·licituds per a famílies monoparentals, famílies nombroses i famílies amb més d'un fill/a matriculat/da a l'escola bressol.
Documentació |

Per la sol·licitud de reducció del preu públic del servei d'Escola Bressol vinculat a la capacitat econòmica:

 • Fotocòpia de document acreditatiu de les tres últimes nòmines de totes les persones majors de 16 anys que integren la unitat familiar.
 • En el cas de persones que desenvolupen treball per compti propi(autònoms), fotocòpia de l'autoliquidació de l'i,post sobre la darrera declaració de la renda de les persones físiques (IRPF)
 • En el cas de persones pensionistes, certificat de la quantia de la pensió.
 • En el cas de persones en situació d'atur, o que no perceben ingressos, fotocòpia del document acreditatiu ones consigna si perceben subsidi d'atur (quantia dels tres últims mesos) o no perceben cap tipus de prestació econòmica.
 • Justificant d qualsevol altre tipus d'ingrés que percebin els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 • En cas de separació de fet, separació o divorci, resolució judicial que determini alguna d'aquestes situacions o documentació acreditativa de la situació.

Per la sol·licitud de reducció tarifa escoles bressol vinculada a la capacitat familiar:

 • En el cas de famílies monoparentals: fotocòpia validada del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya (vigent en la data de sol·licitud).
 • En el cas de famílies nombroses: fotocòpia validada del títol de família nombrosa que expedeix la Generalitat de Catalunya (vigent en la data de sol·licitud).
 • En el cas de famílies amb més d'un fill/a matriculat/da a l'escola bressol: fotocòpia validada del llibre de família.
Cost |

Gratuit

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40