Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 14/04/2024 18:51:21

Sol·licitud subvenció per a la rehabilitació d’habitatges que es posin a disposició de la borsa d’habitatges de lloguer social - any 2023

Àmbit | Economia i hisenda, Habitatge

Tràmit pel qual es pot sol·licitar subvenció per a la rehabilitació d’habitatges que es posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social del municipi, amb la finalitat d’incrementar el parc d’habitatges destinats a lloguer social.

La quantia de la subvenció serà del 100 per cent del cost de les obres a realitzar,
amb un import màxim per a cada persona sol·licitant de 1.500,00 EUR.

Qui ho pot sol·licitar | Podran ser beneficiàries les persones físiques que reuneixin els requisits següents:

a) Ser propietàries d’un habitatge desocupat en el moment de sol·licitar la subvenció i que es posi a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social per un termini mínim de 5 anys, o també que renovin la posada a disposició de la borsa pel mateix termini.

b) Dur a terme obres de rehabilitació de l’habitatge incloses en alguna de les tipologies detallades a l’apartat 4.1 de les bases específiques.

c) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

d) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

e) No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot sol·licitar | Del 28 d'abril al 31 d'octubre de 2023.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviasac

Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta, aportant la documentació necessària:

  • NIF/NIE/CIF
  • Documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge.

(no farà falta aportar-la si L’Oficina Local d’Habitatge disposa d’aquesta documentació)

  • Pressupost o factura de les obres a realitzar, elaborat pel contractista que les hagi de dur a terme, degudament desglossat per cada concepte.
  • Document de comprovant de pagament de la factura (transferència, extracte targeta, comprovant bancari, rebut segellat...)
  • Formulari normalitzat de dades del compte corrent on transferir la subvenció (model normalitzat).
Període de resolució |

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es compta a partir de la finalització del termini fixat a la convocatòria per a la presentació de les sol·licituds.

A tenir en compte |

  • Les obres objecte de subvenció han d’haver-se iniciat a partir de l’1 de novembre de 2022.

  • El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, atesa la seva naturalesa.

  • En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d’anuncis de la corporació.

  • Les persones beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases hauran de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, en el termini màxim de nou mesos comptats a partir del dia següent a la seva concessió.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40