Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/05/2024 12:54:07

1-CP.EO.I - Comunicació prèvia per a l'execució d'obres i canvis d'ús no residencial (Amb intervenció de tècnic competent)

Àmbit | Urbanisme

Per comunicar prèviament l’execució d’obres que no estan subjectes a llicència urbanística però que atesa la seva complexitat requereixen la intervenció d’un tècnic o tècnica competent que signi la documentació i dirigeixi les obres.

Estan subjectes a la presentació d’aquest tipus de comunicació prèvia les actuacions que es detallen a continuació (Annex III de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)):

- Obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació sobre edificis existents.

- Canvis d’ús a un no residencial: El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a un ús residencial.

- Actuacions a l’exterior dels edificis, dels solars o en finques no edificades.

- Mitjans auxiliars de la construcció o instal·lació d’elements auxiliars d’obres.

- Instal·lacions i serveis tècnics.

- Altres: Totes aquelles altres actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia no previstes als paràgrafs anteriors però assimilables en quant a entitat i naturalesa que, pel seu abast o per les seves característiques, requereixen la intervenció d’un tècnic tècnica competent.

Pot consultat la llista complerta accedint a la relació d'actuacions subjectes a aquesta tramitació.

Qui ho pot sol·licitar | La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari electrònic específic i adjuntar el formulari de comunicació prèvia correctament omplert i la documentació requerida.

IMPORTANT: Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en el formulari de comunicació com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme.
  • Per demanar reunió amb el/la tècnic/a de llicències d'obres, pot demanar cita prèvia clicant aquí.
  • Per a presentació de documentació: Servei d'Atenció Ciutadana, pot demanat cita prèvia clicant aquí.
Documentació |

Formulari de comunicació prèvia correctament omplert, ajuntant la documentació detallada en l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

Període de resolució |

No hi ha resolució.
Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en el Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot dur a terme els actes comunicats. La presentació de la comunicació faculta a l’Administració per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen i la documentació presentada.

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària de forma electrònica, cal presentar-la a través del formulari electrònic de presentació de documentació complementària.

Cost |

Taxa fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. A5 - Taxa sobre serveis urbanístics.

Impost fixat segons l'Ordenança Fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Un cop presentada la comunicació prèvia, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa i l’impost (ICIO) a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40