Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/05/2024 11:35:34

2-CP.OP - Comunicació prèvia per a la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions i devolució d'aval

Àmbit | Urbanisme

Un cop finalitzades i prèviament a la primera utilització i ocupació de l’edifici o la construcció executada d’acord una llicència urbanística atorgada s’ha de presentar la comunicació prèvia acompanyada dels documents requerits.
Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació prèvia sense que des de l’ajuntament us hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i/o les condicions de la llicència urbanística atorgada

Qui ho pot sol·licitar | La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari electrònic específic i adjuntar el formulari de comunicació prèvia correctament omplert i la documentació requerida.

IMPORTANT: Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en el formulari de comunicació com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme.
  • Per demanar reunió amb el/la tècnic/a de llicències d'obres, pot demanar cita prèvia clicant aquí.
  • Per a presentació de documentació: Servei d'Atenció Ciutadana, pot demanat cita prèvia clicant aquí.
Documentació |

Formulari de comunicació prèvia correctament omplert, ajuntant la documentació detallada en l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

Període de resolució |

No hi ha resolució.
Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència article la normativa urbanística aplicable o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’Ajuntament hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària de forma electrònica, cal presentar-la a través del formulari electrònic de presentació de documentació complementària.

Cost |

Taxa fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. A5 - Taxa sobre serveis urbanístics.

Un cop presentada la comunicació prèvia, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40