Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 17/07/2024 17:25:15

3-CP.AT (3.6/3.7) - Comunicació prèvia pròrroga o ampliació de termini

Àmbit | Urbanisme

Comunicació de la pròrroga dels terminis de la llicència urbanística per a l’execució d’obres.

Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga per la meitat del termini màxim per començar les obres o per acabar-les, si ho comuniquen abans que aquests hagin transcorregut, d’acord amb l’art 189 de la Llei d’urbanisme.

Comunicació de l’ampliació del termini de vigència d’una comunicació prèvia relativa a l'execució d’obres d’acord 73 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i amb l’article 18 de l’ORPIME.

Els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar l’execució des les obres i acabar-les, es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut aquests terminis.

Qui ho pot sol·licitar | La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari electrònic específic i adjuntar el formulari de comunicació prèvia correctament omplert i la documentació requerida.

IMPORTANT: Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en el formulari de comunicació com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme.
  • Per demanar reunió amb el/la tècnic/a de llicències d'obres, pot demanar cita prèvia clicant aquí.
  • Per a presentació de documentació: Servei d'Atenció Ciutadana, pot demanat cita prèvia clicant aquí.
Documentació |

Formulari de comunicació prèvia correctament omplert, ajuntant la documentació detallada en l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

Període de resolució |

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot dur a terme els actes comunicats, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta a l'Administració per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen i la documentació presentada.

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària de forma electrònica, cal presentar-la a través del formulari electrònic de presentació de documentació complementària.

Cost |

Taxa fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. A5 - Taxa sobre serveis urbanístics.

Un cop presentada la comunicació prèvia, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40