Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 14/04/2024 01:18:06

Inscripció per expositors a la fira de Sant Josep 2024

Àmbit | Fires i tradicions

Tràmit pel qual els artesans alimentaris i de cosmètica natural sol·liciten per participar a la Fira de Sant Josep.

En l'edició del 2024 la fira es realitzarà a la plaça d'El Mirador el dia 19 de març.

Qui ho pot sol·licitar | Persones que produeixin o venguin productes alimentaris i de cosmètica artesanals.
Quan es pot sol·licitar | Del 9 al 24 de febrer de 2024 (ambdós inclosos)
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

D’acord a l’article 7 punt 1.b de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, els emprenedors i els titulars de les activitats econòmiques (l’empresa, els professionals i els autònoms), i les persones autoritzades per aquests o llurs representants, tenen els deure de relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades.

@ TRAMITAR
Documentació |

Sol·licitud correctament omplerta, adjuntant:

Documentació obligatòria:

 • Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
 • Llistat amb la relació de productes de la parada.
 • En el cas de les rulots fotocòpia del certificat anual de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.) Haurà de constar: nom, adreça i titulació i habilitació professional del tècnic responsable per part del titular de la parada.
 • Fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments de la persona que vindrà a la fira.
 • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i últim rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament.
 • Fotocòpia del certificat sanitari corresponent d’acord amb la normativa vigent en relació al producte exposat.
 • Memòria (resum explicatiu de la trajectòria professional incloent: procés d’elaboració dels productes, anys de dedicació en el sector, experiència en aquests tipus de fires, etc.)
 • Fotografia actualitzada de la parada que s’instal·larà.
 • Fotografia del producte que es porta per vendre.
 • Fotografia de lloc de producció i/o elaboració (en el cas dels productors).

Documentació complementària puntuable:

 • Carnet d’Artesà/na vigent, de Mestre/a Artesà/na.
 • Certificat de productor/a agrari/a.

 • Document de qualificació artesana del producte.

 • Certificat de producció agrària ecològica (CCPAE).

 • Certificats de productes aptes per a col·lectius amb al·lèrgies i/o intoleràncies 

  alimentàries.
 • Documentació acreditativa de Comerç Just, Solidari o Sostenible.

 • Documentació acreditativa de la comercialització de productes amb indicació 

  geogràfica protegida, denominació d’origen, km0, etc.
 • Documentació acreditativa d’activitats formulades a partir de l’Economia social, en 

  els termes que estableix l’article 5 de la llei 5/2011, de 29 de març d’economia social, i concretament pel que fa referència a les empreses d’inserció social i els centres especials de treball (CET).
 • Documentació acreditativa d’estudis relacionats amb el tipus de producte ofertat.

 • Documentació acreditativa de participació en fires artesanals.

Període de resolució |

El llistat d’admesos es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament abans del dia 6 de març de 2024 i no es realitzarà notificació individualitzada.

 

A tenir en compte |

Veure la normativa de la Fira de Sant Josep de Castellar del Vallès.

Cost |

L’import de la taxa és de 65,00 € segons l’Ordenança fiscal reguladora per la prestació de serveis socioculturals del municipi per a l’exercici pressupostari de l’any 2024. Aquesta taxa s’haurà d’abonar un cop la organització hagi notificat l’acceptació a la Fira.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40