Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 10:11:45

Sol·licitud d'informe d'arrelament social

Àmbit | Benestar social

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar preferentment a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui ho pot sol·licitar | A les persones estrangeres empadronades a Castellar del Vallès que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb altres estrangers residents.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Per telèfon |
Presencial |
Documentació |

Documentació genèrica:

  1. Original o fotocòpia complerta compulsada del passaport en vigor.
  2. Comprovant del pagament efectuat de la taxa.

Documentació específica:

  1. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del temps de permanència de l’interessat en el seu domicili habitual, dels mitjans econòmics dels que disposi, dels vincles familiars amb residents a l’Estat espanyol i dels esforços d’integració a través del seguiment de programes d’inserció sociolaborals i culturals (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficient de la llengua catalana i/o castellana o de col·laboració en xarxes socials.
Termini estimat |

Aproximadament: 1 mes

A tenir en compte |

Requisit genèric: 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Economic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals el sigui d'aplicació el règim comunitari. Requisits específics: 1. Acreditar la permanència continada a l'Estat espanyol durant un periode mínim de tres anys. 2.Comptar amb mitjans econòmics suficients. 3. No tenir vincles familiars amb altres persones estrangeres residents (cònjuges, parelles de fet registrades, ascendents i descendents de primer grau en linea directa).

Cost |

Gratuït

Informació legal | REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40