Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2021

Àmbit | Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge tramita les prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2021, que atorga la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord la RESOLUCIÓ TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021.

La Resolució TES/1497/2021, de 17 de maig, ha modificat la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril.

L'ajut consisteix en pagar un percentatge de la renda de lloguer, amb un ajut anual entre 240€ i 2.400€, amb els següents imports màxims de lloguer mensual:

Demarcació de Barcelona: 800 euros.

Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros a tot el territori de Catalunya.

El període subvencionable serà el 2021, excepte per aquelles sol·licituds amb contractes signats a partir de l’1 de gener de 2021 i fins a la data en què s’acaba el termini de presentació, pels quals l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2021.

Qui ho pot sol·licitar |

Poden sol·licitar aquests ajuts a l'Ajuntament de Castellar del Vallès les persones titulars de contractes d'arrendament d'habitatge destinat a residència habitual i permanent, ubicats a Castellar del Vallès.

Requisits bàsics:

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent.

c) L'import de la renda mensual de l'habitatge no serà superior a 800 €. Per les famílies nombroses el màxim serà de 900 €.

d) Els ingressos dels membres de la unitat de la UC amb declaració de l’IRPF de 2019 es calculen sumant les quanties que apareixen a les caselles 435 i 460 de la declaració menys la 420 (Ajut exercici 2018).

Quan es pot sol·licitar | El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 27 d'abril i finalitza l'11 de juny de 2021 inclòs.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR" al portal de la Generalitat de Catalunya.

Serà necessari disposar de certificat digital o identificació digital idCAT Mòbil (per obtenir-lo https://idcatmobil.seu.cat/)

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviahabitatge

Documentació |

Caldrà estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud o justificar 3 rebuts pagats.

Caldrà aportar el rebut de lloguer on hi ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer i el concepte.

Caldrà aportar la sol·licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau, s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l’entitat creditora.

Cal aportar la instancia de sol·licitud correctament omplerta, aportant la informació i els models que s'acompanyen.

Caldrà aportar els originals de la documentació sol·licitada, no fa falta aportar fotocòpies ja que s'escanerà en el moment de la presentació.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40