Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2019

Àmbit | Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge tramita les prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2019, que atorga la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord la RESOLUCIÓ TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019.

L'ajut consisteix en pagar el 40% del lloguer amb els següents imports màxims de lloguer mensual: 

Demarcació de Barcelona: 750 euros.

Demarcació de Girona: 500 euros.

Demarcació de Tarragona: 500 euros.

Demarcació de Lleida: 450 euros.

Les Terres de l’Ebre: 350 euros.

Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros a tot el territori de Catalunya.

El període subvencionable serà el 2019, excepte per aquelles sol·licituds amb contractes signats a partir de l’1 de gener de 2019 i fins a la data en què s’acaba el termini de presentació, pels quals l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2019.

 

Qui ho pot sol·licitar |

Poden sol·licitar aquests ajuts a l'Ajuntament de Castellar del Vallès les persones titulars de contractes d'arrendament d'habitatge destinat a residència habitual i permanent, ubicats a Castellar del Vallès.

Requisits bàsics:

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent.

c) L'import de la renda mensual de l'habitatge no serà superior a 750 €. Per les famílies nombroses el màxim serà de 900 €.

d) Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2017, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 415) i de la base imposable de l’estalvi (casella 435), menys el saldo net de la casella 402 (on consta ajut, si escau).

Quan es pot sol·licitar | El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 16 d'abril i finalitza el 7 de juny de 2019 inclòs.
Presencial |
Documentació |

Caldrà aportar tots els rebuts de lloguer pagats en el moment de presentar la sol.licitud.

Caldrà aportar el rebut de lloguer on hi ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer i el concepte.

Caldrà aportar la sol·licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau, s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l’entitat creditora.

Cal aportar la instancia de sol·licitud correctament omplerta, aportant la informació i els models que s'acompanyen.

Caldrà aportar els originals de la documentació sol·licitada, no fa falta aportar fotocòpies ja que s'escanerà en el moment de la presentació.

 

 

A tenir en compte |

Requeriment presencial.


 

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40