Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 10:34:11

Sol·licitud de subvenció lloguer persones persones entre 36 i 64 anys. Any 2024

Àmbit | Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge tramita les prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2024, que atorga la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord la RESOLUCIÓ TER/1138/2024, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2024, per a persones que tinguin entre 36 i 64 anys.

L'ajut consisteix en pagar un percentatge de la renda de lloguer, amb un ajut mensual com a màxim de 200€ i com a mínim de 20€, amb els següents imports màxims de lloguer mensual al Vallès Occidental:

-Lloguer o cessió d'ús: 900 €.

-Supòsit d'habitació: 450 €.

 

Qui ho pot sol·licitar |

Poden sol·licitar aquests ajuts a l'Ajuntament de Castellar del Vallès les persones titulars de contractes d'arrendament d'habitatge destinat a residència habitual i permanent, ubicats a Castellar del Vallès.

Requisits bàsics:

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.

c) Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanant. Cal estar-hi empadronat.

d) L'import de la renda mensual de l'habitatge no serà superior a 900 €. En el cas de les habitacions, el límit serà de 450 € al mes.

e) Que la unitat de convivència tingui una font regular d'ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,83 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC)). Els ingressos es calculen sumant les quanties que apareixen a les caselles 435 i 460 de la declaració menys la 420.

Quan es pot sol·licitar | El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 15 d'abril i finalitza el 10 de maig de 2024, ambdós inclosos.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR" al portal de la Generalitat de Catalunya.

Serà necessari disposar de certificat digital o identificació digital idCAT Mòbil (per obtenir-lo https://idcatmobil.seu.cat/)

@ TRAMITAR
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviahabitatge

Documentació |

Caldrà estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud o justificar 3 rebuts pagats.

Caldrà aportar el rebut de lloguer on hi ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer i el concepte.

Caldrà aportar la sol·licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau, s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l’entitat creditora.

Cal aportar la instància de sol·licitud correctament omplerta, aportant la informació i els models que s'acompanyen.

Caldrà aportar els originals de la documentació sol·licitada, no fa falta aportar fotocòpies ja que s'escanejarà en el moment de la presentació.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40