Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Ajuts fiscals

La pàgina s'ha generat el 28/09/2022 08:03:29

Ajuts a les persones amb rendes més baixes i menys poder adquisitiu (Residus, IBI, Aigua)

Reducció universal de la taxa de residus

  • Import: del 25 al 100%, en funció dels ingressos de la unitat familiar i número de residents a la llar
  • Termini per sol·licitar-ho: fins al 31 de gener de cada exercici.
  • Requisits: contribuents que hagin obtingut l'exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que s'expressen a continuació en relació a les persones residents a l'habitatge

Límit renda:

1 resident

Reducció del 100%: IPREMx1,10x 1

Reducció del 75%: IPREMx1,10x 1x1,05

Reducció del 50%: IPREMx1,10x1x1,10

Reducció del 25%: IPREMx1,10x 1x1,15

2 residents

Reducció del 100%: IPREMx1,10x1,7

Reducció del 75%: IPREMx1,10x1,7x1,05

Reducció del 50%: IPREMx1,10x1,7x1,10

Reducció del 25%: IPREMx1,10x1,7x1,15

3 residents

Reducció del 100%: IPREMx1,10x2

Reducció del 75%: IPREMx1,10x2x1,05

Reducció del 50%: IPREMx1,10x2x1,10

Reducció del 25%: IPREMx1,10x2x1,15

4 residents

Reducció del 100%IPREMx1,10x2,2

Reducció del 75%: IPREMx1,10x2,2x1,05

Reducció del 50%: IPREMx1,10x2,2x1,10

Reducció del 25%: IPREMx1,10x2,2x1,15

5 o més residents

Reducció del 100%: IPREMx1,10x2,3

Reducció del 75%: IPREMx1,10x2,3x1,05

Reducció del 50%: IPREMx1,10x2,3x1,10

Reducció del 25%: IPREMx1,10x2,3x1,15

Subvenció de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica

  • Import: 150 euros
  • Termini per sol·licitar-ho: fins al 31 de gener de cada exercici.
  • Requisits: els beneficiaris seran els mateixos que tinguin dret a la reducció universal de la taxa de residus. En el cas de les persones llogateres de l'habitatge, és requisit indispensable per poder ser beneficiàries de la subvenció que en el seu contracte d'arrendament figuri l'obligació de pagament de l'Impost de Béns Immobles al seu càrrec. 

Reducció del rebut de l’aigua

  • Import: bonficació del 90% en el primer i segon tram de consum, a les quotes fixa i de conservació de comptadors i escomeses i a la taxa de clavegueram, a més d'una bonificació del 25% en el tercer i quart tram de consum.
  • Termini per sol·licitar-ho: fins al 31 de gener de cada exercici.
  • Requisits: els beneficiaris seran els mateixos que tinguin dret a la reducció universal de la taxa de residus. Com a condició, el mateix sol·licitant haurà de ser el titular del contracte domèstic de subministrament. 

Per accedir a tots tres ajuts, cal presentar una única sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicat a El Mirador, abans del 31 de gener. Els sol·licitants hauran de ser els propietaris o llogaters de l’habitatge d’empadronament i titulars del rebut d’escombraries. 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40