Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 20/07/2024 14:21:22

Declaració d'Innecessarietat de Llicència de Parcel·lació

Àmbit | Urbanisme

Acord de declaració d'innecessarietat previst a l'art. 243 del Reglament 305/2008 de 18 de juliol de la Llei d'Urbanisme a on es fa constar que no és necessària la sol·licitud de la Llicència de Parcel·lació o segregació d'una finca.

Qui ho pot sol·licitar | El propietari de la finca.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |

Per la presentació de la documentació al Servei d'Atenció al Ciutadà.

Per la revisió de documentació i consultes a la Regidoria d'Urbanisme.

Documentació |

Projecte (dues còpies) que haurà d’incloure com a mínim:

  • Memòria en la que s’han de justificar les finalitats i objectius que es pretenen assolir i l’adequació de les operacions i els usos a les determinacions dels planejament, i també, si escau, l’adequació de l’operació a les determinacions de la legislació que estableix les unitats mínimes de conreu o de producció forestal.
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
  • Plànol d’emplaçament a escala 1:2.000 amb indicació de la seva referència registral i cadastral de la finca que es pretengui dividir.
  • Plànol de parcel·lació de la finca esmentada a escala 1:500 i amb base cartogràfica  topogràfica i georeferenciada, representatiu dels lots esmentats.
  • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.
  • Certificat de titularitat i càrregues o nota simple informativa emesa pel Registre de la Propietat de la finca objecte de la parcel·lació o l’escriptura de propietat.
Termini estimat |

El termini per resoldre l'otorgament de la llicència és d'un mes.

Cost |

Si

Informació legal | Pla General d'Ordenació de Castellar del Vallès. Decret 305/2006 de 18 de juliol arts. 241, 243 i 247 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40