Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de subvencions a entitats en concurrència, en l'àmbit de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament - any 2019

Àmbit | Cooperació, Participació

Tràmit pel qual qualsevol entitat sense afany de lucre, pot sol·licitar subvenció a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per l'any 2019.

Als efectes d’aquesta convocatòria es subvencionaran els projectes:

 • Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament més baix, adreçats als sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà; o destinats a països en situació de conflicte bèl·lic o víctimes de desastres naturals.
 • Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions d’apoderament del grup beneficiari i el seu desenvolupament autogestionari; es prioritzaran activitats productives, de foment de l’educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la situació social i sanitària, i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels països del sud.
 • Que vetllin per la perspectiva de gènere i valorin el medi ambient i la promoció cultural.
 • Que s’adrecin a col·lectius desafavorits.
Qui ho pot sol·licitar | Podran accedir a aquestes subvencions:
 • Les entitats ciutadanes sense afany de lucre que estiguin legalment constituïdes i inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes de Castellar del Vallès i que als seus estatuts, consti la finalitat de cooperació al desenvolupament.
 • Entitats implicades en el treball de l'ONG que presenta el projecte de persones vinculades a Castellar del Vallès i que participin activament al Consell de Cooperació, així com en activitats realitzades al municipi en l'àmbit de la solidaritat.
 • Quan es pot sol·licitar | Per la convocatòria del 2019, les sol·licituds es podran presentar del 31 de maig al 31 de juliol de 2019.
  per Internet |

  Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit” adjuntant el formulari corresponent a cada cas i la documentació requerida .

  Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

  Enllaç tràmit
  Documentació |

  A la instància genèrica electrònica cal adjuntar:

  • Formulari de sol·licitud correctament omplerta (cal que les dades de la persona representant que constin en la sol·licitud, siguin les de la persona que signa la instància electrònica)

  De l’entitat sol·licitant

  • Estatuts de l’organització(*)
  • Memòria d’activitats. L’entitat ha de garantir la seva experiència en la realització d’actuacions assimilables a les prioritats establertes a les bases de la convocatòria.
  • Projecte
  • Pressupost de l’exercici actual
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona que signa la sol·licitud
  • Fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF)
  • Organigrama de l’associació o fundació
  • Declaració jurada on constin les subvencions rebudes o atorgades per altres organismes públics o altres entitats per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur
  • Full de dades d’actualització del registre municipal d’entitats, model normalitzat de l’Ajuntament
  • Les dades bancàries on poder transferir l’import de la subvenció, en el model normalitzat de l’Ajuntament (*)

  De la contrapart local

  • Document de registre com a entitat(*)
  • Estatuts de l’organització(*)

  *No caldrà aportar la documentació assenyalada amb un asterisc (*) si es presenta projecte per primera vegada o hi ha canvis

  Període de resolució |

  Tres mesos des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

  A tenir en compte |

  • Es prioritzen els projectes que presentin les entitats del municipi.

  • És requisit imprescindible que estiguin al corrent de les justificacions econòmiques corresponent a projectes subvencionats de convocatòries anteriors, sempre i quan el termini de justificació de les quals hagi finalitzat.

  • Els criteris de valoració per seleccionar els projectes es basarà sobre una puntuació de 100 punts (veure bases adjuntes) i caldrà obtenir una puntuació mínima de 50 punts per accedir-hi a la subvenció.

  • L'Ajuntament de Castellar del Vallès realitzarà un seguiment i avaluació dels projectes suvencionats.

  Peu de pàgina

  Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40