Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 20/07/2024 15:08:13

Sol·licitud de subvencions a entitats en concurrència, en l'àmbit de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament - any 2024

Àmbit | Cooperació, Participació

Tràmit pel qual qualsevol entitat sense afany de lucre, pot sol·licitar subvenció a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per l'any 2024.

Als efectes d’aquesta convocatòria es subvencionaran els projectes:

 • Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament més baix, adreçats als sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà; o destinats a països en situació de conflicte bèl·lic o víctimes de desastres naturals.
 • Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions d’apoderament del grup beneficiari i el seu desenvolupament autogestionari; es prioritzaran activitats productives, de foment de l’educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la situació social i sanitària, i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels països del sud.
 • Que vetllin per la perspectiva de gènere i valorin el medi ambient i la promoció cultural.
 • Que s’adrecin a col·lectius desafavorits.
Qui ho pot sol·licitar | Podran accedir a aquestes subvencions:
 • Les entitats ciutadanes sense afany de lucre que estiguin legalment constituïdes i inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes de Castellar del Vallès i que als seus estatuts, consti la finalitat de cooperació al desenvolupament.
 • Entitats implicades en el treball de l'ONG que presenta el projecte de persones vinculades a Castellar del Vallès i que participin activament al Consell de Cooperació, així com en activitats realitzades al municipi en l'àmbit de la solidaritat.
 • Quan es pot sol·licitar | Per a la convocatòria del 2024, les sol·licituds es podran presentar del 16 d'abril al 15 de juny de 2024 ambdós inclosos.
  per Internet |

  Per tal de facilitar l'entrada d'informació per part de les entitats es disposa d'una aplicació de subvencions a entitats.

  Per disposar d'un usuari i contrasenya per tal d'accedir-hi i introduir la informació i documents necessaris, caldrà realitzar una petició a través d'un senzill formulari web, indicant les dades de l'entitat, que presentarà la sol·licitud i un correu electrònic.

  La persona que presenti la sol·licitud haurà de ser el president o el secretari de l’entitat que consti al Registre municipal d'entitats ciutadanes. En el cas que sigui una altra persona, en el moment d’enviar el formulari web de sol·licitud, caldrà especificar-ho i adjuntar una autorització signada d’acord al model d'autorització.

  Es pot accedir al formulari clicant aquí.

  El formulari estarà actiu des del dia 16 d'abril al 12 de juny de 2024. 

  Un cop es disposi de l'usuari i la contrasenya, caldrà accedir a l'aplicació de subvencions a entitats 2024 i introduir-hi tota la informació. La informació introduïda s'anirà guardant, i es podrà accedir a l'aplicació tants cops com es desitgi.

  Un cop introduïda tota la informació i documentació requerida a l’aplicació web, aquesta es guardarà i l'aplicació generarà un document de sol·licitud que caldrà presentar al Registre General de l'Ajuntament de forma electrònica a través d'un formulari específic. Per fer-ho, cal que adjunteu aquest document clicant “@ TRAMITAR”, més avall en aquesta mateixa pàgina.

  Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

   

  @ TRAMITAR
  Documentació |

  Documents que caldrà aportar a l'aplicació específica, en format PDF:

  • Targeta del NIF de l’associació
  • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil
  • Rebut d’haver pagat l’assegurança de responsabilitat civil
  • Resum del projecte (d'acord model)
  • Projecte
  • Pressupost

  De la contrapart local

  • Document de registre com a entitat(*)
  • Estatuts de l’organització(*)

  *No caldrà aportar la documentació assenyalada amb un asterisc (*) si es presenta projecte per primera vegada o hi ha canvis

  Període de resolució |

  Tres mesos des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

  A tenir en compte |

  • Es prioritzen els projectes que presentin les entitats del municipi.

  • És requisit imprescindible que estiguin al corrent de les justificacions econòmiques corresponent a projectes subvencionats de convocatòries anteriors, sempre i quan el termini de justificació de les quals hagi finalitzat.

  • Els criteris de valoració per seleccionar els projectes es basarà sobre una puntuació de 100 punts (veure bases adjuntes) i caldrà obtenir una puntuació mínima de 50 punts per accedir-hi a la subvenció.

  • L'Ajuntament de Castellar del Vallès realitzarà un seguiment i avaluació dels projectes subvencionats.


  Consultes o dubtes


  Les consultes i dubtes que puguin apareixer en relació a la tramitació de la present sol·licitud de subvencions, es poden formular a l'adreça electrònica: subvencionsentitats@castellarvalles.cat


  Justificació subvencions convocatòria 2024


  La justificació de les despeses de les actuacions/activitats subvencionades, s'hauran de realitzar a través de l'aplicació de subvencions a entitats. S'informarà a les entitats que hagin obtingut subvenció la forma d'accedir-hi.


  El termini de presentació d’aquesta documentació justificativa és fins al 30 de novembre de 2025 inclòs.


  Per la convocatòria del 2023, la presentació d’aquesta documentació justificativa és fins al 30 de novembre de 2024 inclòs.

  Peu de pàgina

  Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40