Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 27/03/2023 16:09:59

Sol·licitud de subvencions a entitats en concurrència, en l'àmbit de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament - any 2023

Àmbit | Cooperació, Participació

Tràmit pel qual qualsevol entitat sense afany de lucre, pot sol·licitar subvenció a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per l'any 2023.

Als efectes d’aquesta convocatòria es subvencionaran els projectes:

 • Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament més baix, adreçats als sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà; o destinats a països en situació de conflicte bèl·lic o víctimes de desastres naturals.
 • Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions d’apoderament del grup beneficiari i el seu desenvolupament autogestionari; es prioritzaran activitats productives, de foment de l’educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la situació social i sanitària, i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels països del sud.
 • Que vetllin per la perspectiva de gènere i valorin el medi ambient i la promoció cultural.
 • Que s’adrecin a col·lectius desafavorits.
Qui ho pot sol·licitar | Podran accedir a aquestes subvencions:
 • Les entitats ciutadanes sense afany de lucre que estiguin legalment constituïdes i inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes de Castellar del Vallès i que als seus estatuts, consti la finalitat de cooperació al desenvolupament.
 • Entitats implicades en el treball de l'ONG que presenta el projecte de persones vinculades a Castellar del Vallès i que participin activament al Consell de Cooperació, així com en activitats realitzades al municipi en l'àmbit de la solidaritat.
 • Quan es pot sol·licitar | Per a la convocatòria del 2023, les sol·licituds es podran presentar de l'1 d'abril al 31 de maig de 2023.
  per Internet |

  Per tal de facilitar l'entrada d'informació per part de les entitats es disposa d'una aplicació de subvencions a entitats.

  Per disposar d'un usuari i contrasenya per tal d'accedir-hi i introduir la informació i documents necessaris, caldrà realitzar una petició a través d'un senzill formulari web, indicant les dades de l'entitat, que presentarà la sol·licitud i un correu electrònic.

  La persona que presenti la sol·licitud haurà de ser el president o el secretari de l’entitat que consti al Registre municipal d'entitats ciutadanes. En el cas que sigui una altra persona, en el moment d’enviar el formulari web de sol·licitud, caldrà especificar-ho i adjuntar una autorització signada d’acord al model d'autorització.

  Es pot accedir al formulari clicant aquí.

  El formulari serà accessible a partir del dia 1 d'abril de 2023. 

  Un cop es disposi de l'usuari i la contrasenya, caldrà accedir a l'aplicació de subvencions a entitats 2023 i introduir-hi tota la informació. La informació introduïda s'anirà guardant, i es podrà accedir a l'aplicació tants cops com es desitgi.

  Un cop introduïda tota la informació i documentació requerida a l’aplicació web, aquesta es guardarà i l'aplicació generarà un document de sol·licitud que caldrà presentar al Registre General de l'Ajuntament de forma electrònica a través d'un formulari específic. Per fer-ho, cal que adjunteu aquest document clicant “@ TRAMITAR”, més avall en aquesta mateixa pàgina.

  Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

   

  @ TRAMITAR
  Documentació |

  Documents que caldrà aportar a l'aplicació específica, en format PDF:

  • Targeta del NIF de l’associació
  • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil
  • Rebut d’haver pagat l’assegurança de responsabilitat civil
  • Resum del projecte (d'acord model)
  • Projecte
  • Pressupost

  De la contrapart local

  • Document de registre com a entitat(*)
  • Estatuts de l’organització(*)

  *No caldrà aportar la documentació assenyalada amb un asterisc (*) si es presenta projecte per primera vegada o hi ha canvis

  Període de resolució |

  Tres mesos des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

  A tenir en compte |

  • Es prioritzen els projectes que presentin les entitats del municipi.

  • És requisit imprescindible que estiguin al corrent de les justificacions econòmiques corresponent a projectes subvencionats de convocatòries anteriors, sempre i quan el termini de justificació de les quals hagi finalitzat.

  • Els criteris de valoració per seleccionar els projectes es basarà sobre una puntuació de 100 punts (veure bases adjuntes) i caldrà obtenir una puntuació mínima de 50 punts per accedir-hi a la subvenció.

  • L'Ajuntament de Castellar del Vallès realitzarà un seguiment i avaluació dels projectes subvencionats.


  Consultes o dubtes


  Les consultes i dubtes que puguin apareixer en relació a la tramitació de la present sol·licitud de subvencions, es poden formular a l'adreça electrònica: subvencionsentitats@castellarvalles.cat


  Justificació subvencions convocatòria 2023


  La justificació de les despeses de les actuacions/activitats subvencionades, s'hauran de realitzar a través de l'aplicació de subvencions a entitats. S'informarà a les entitats que hagin obtingut subvenció la forma d'accedir-hi.


  El termini de presentació d’aquesta documentació justificativa és fins al 30 de novembre de 2024 inclòs.


   

  Peu de pàgina

  Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40