Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 30/09/2023 22:02:46

Sol·licitud d'informes d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar

Àmbit | Urbanisme

Aquest informe preceptiu serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una renovació de residència per reagrupació familiar si duran el 1er any s'ha fet canvi de domicili

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar preferentment a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui ho pot sol·licitar | A les persones estrangeres que tinguin el domicili habitual a Castellar del Vallès i que facin renovació per reagrupament amb canvi de domicili.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |

Documentació genèrica

  1. Original o fotocòpia complerta compulsada del passaport en vigor.
  2. Original o fotocòpia de l’autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s’escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
  3. Comprovant del pagament efectuat de la taxa.

Documentació específica

  1. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del títol que habilita per ocupar l’habitatge.
Període de resolució |

Aproximadament:1 mes

A tenir en compte |

Els requisits són: 1. No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Economic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals el sigui d'aplicació el règim comunitari. 2. El reagrupant haurà d'haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim, haver sol·licitat la renovació de la mateixa. Per al reagrupament familiar d'ascendents s'ha de tenir una autorització de residència de llarga durada.

Cost |

Gratuït

Informació legal | REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40